Tiedot­teet

Selvi­tys­mies laatii ratkai­sueh­do­tuksen Palokin koskien ennallistamisesta

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teriö on asettanut selvi­tys­miehen, jonka tehtä­vänä on laatia ratkai­sueh­dotus, joka mahdol­lis­taisi Palokin koskien ennal­lis­ta­misen. Tavoit­teena on tehdä ehdotus Palokin koskia koskevan halli­tus­oh­jel­ma­kir­jauksen toteu­tus­mah­dol­li­suuk­sista, kustan­nuk­sista ja rahoi­tuk­sesta sekä jatko­val­mis­te­lu­vas­tuusta valtion­hal­lin­nossa. Selvi­tyksen tekee agronomi Esa Härmälä (Frostia Oy) 31.1.2024 mennessä.

- Selvi­tys­miehen työssä kartoi­te­taan ja otetaan huomioon vaiku­tukset vaellus­ka­la­kan­noille ja muulle luonnolle sekä sähkön tuotan­nolle ja siihen liitty­välle huolto- ja toimi­tus­var­muu­delle. Lisäksi kartoi­te­taan vaiku­tukset matkai­lue­lin­kei­nolle, sähköyh­tiölle, vaiku­tusa­lueen asukkaille ja kunnille. Selvi­tet­tä­vänä ovat myös kustan­nukset ja viran­omais­vai­ku­tukset. Huomioon otetaan lisäksi vaiku­tukset vesien hallin­nalle ennal­lis­ta­misen aikana ja sen jälkeen, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teriö tiedottaa.

Minis­te­riön mukaan ratkai­sueh­do­tuk­sessa on lisäksi tarkas­tel­tava hankkeen tekninen toteu­tus­kel­poi­suus, talou­del­liset ja organi­sa­to­riset vaihtoehdot sekä juridiset ja aikatau­luun liittyvät reunaehdot ja mahdol­liset lisäselvitystarpeet.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teriö on aiemmin tilannut Luonnon­va­ra­kes­kuk­selta selvi­tyksen Palokin koski­reitin ennal­lis­ta­misen vaiku­tuk­sista ja merki­tyk­sestä uhana­laisten kalakan­tojen elvyt­tä­mi­selle Vuoksen vesistössä.