Tiedot­teet

Ruokamme mauste­taan revon­tu­lilla ja kesäyön auringolla

European Region of Gastro­nomy ‑titteli siirtyi Saimaalle keski­viik­kona. Vuosi 2024 on gastro­no­mian juhla­vuosi Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Saimaalla on syytä juhlaan. Odotettu gastro­no­mian juhla­vuoden titteli siirtyi nykyi­seltä ERG-alueelta Hauts-de-Francelta Saimaalle keski­viik­kona 22.11. Le Touquetin kunnassa pidetyssä juhla­vassa gaalassa, jossa myös palkit­tiin European Young Chef Award ‑kilpailun voittajat.

Tittelin luovu­tuksen merkiksi Saimaalle lahjoi­tet­tiin ranska­laisen taitei­lijan tekemä soihtu, jota oli vastaa­not­ta­massa pohjois­kar­ja­lainen Taste Saimaa Ambas­sador Anni Korhonen.

– Ranska­laiset laittavat ruokaa intohi­molla, mutta me suoma­laiset käytämme kokkaa­mi­seen ripauksen taikuutta. Ruokamme mauste­taan revon­tu­lilla ja kesäyön aurin­golla. Jokai­sella ruoka-alueella on omat erityis­piir­teensä, enkä keksi parempaa tapaa käydä gastro­no­mista keskus­telua maiden välillä kuin tällaiset tapah­tumat, jotka tuovat lahjak­kaita ihmisiä yhteen eri puolilta Eurooppaa, kiitteli Korhonen juhlapuheessaan.

Gaala oli osa Ranskassa tällä viikolla järjes­tettyä European Young Chef Award ‑kilpailua, jossa nuoret kokit eri European Region of Gastro­nomy ‑alueilta kilpai­livat omalla perinneruoka-annoksellaan. Kilpailua järjestää ERG-titteliä hallin­noiva järjestö Inter­na­tional Insti­tute of Gastro­nomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), joka on ruoka­mat­kailun edistä­mi­seen keskit­tyvä euroop­pa­lainen verkosto.

Saimaan ruoka­pe­rin­nettä kilpai­lussa edusti Samie­dussa kokiksi opiske­leva Matias Roisko, joka kuha-annoksessaan yhdis­teli Saimaan metsän ja järven makuja. 

Juhla­vuosi on hieno mahdol­li­suus koko Saimaalle

Saimaan gastro­no­mian juhla­vuoden odote­taan tuovan alueelle uusia ruoka­mat­kai­li­joita vuoden 2024 aikana. Juhla­vuoden koordi­naa­tio­hank­keen johtaja Sari Kaasinen on innois­saan siitä, miten juhla­vuosi on jo inspi­roinut alueen toimi­joita. Juhla­vuotta valmis­tel­laan yhteis­työssä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Karjalan kanssa.

– Juhla­vuosi kokoaa yhteen kolmen maakunnan toimijat kehit­tä­mään alueen ruoka­mat­kailua. Tarkoitus on yhdistää ruokaa, taidetta ja kulttuuria uuden­lai­siksi elämyk­siksi, joiden kautta Saimaata voi kokea kaikin aistein.

Juhla­vuoden tapah­tu­ma­ka­len­teri on nyt tekeillä, ja siihen voi jo ilmoittaa vuodelle 2024 suunni­tel­tuja tapahtumia.

– Juhla­vuoden viral­li­seen kalen­te­riin ilmoi­tetut tapah­tumat saavat sekä kansal­lista että kansain­vä­listä näkyvyyttä. Nyt haluamme erityi­sesti kutsua vuoden alkukol­man­nek­selle suunni­tel­tuja tapah­tumia ilmoit­tau­tu­maan, jotta pääsemme hehkut­ta­maan niitä esitteis­sämme sekä tiedotteissa. 

Tapah­tumia voi ilmoittaa Taste Saimaan sivus­tolla osoit­teessa www.tastesaimaa.fi/tapahtumahaut. Sivulla on ohjeet tapah­tuman ilmoit­ta­mi­seen sekä myös tapah­tu­milta vaadit­tavat kriteerit.

Juhla­vuosi pyörähtää käyntiin helmi­kuun alun avajais­vii­kon­lo­pulla, jolloin luvassa on hieno avajais­gaala, Koko Saimaa pilkkii ‑tempaus, esittävää taidetta jäällä sekä muuta inspi­roivaa ohjelmaa.

– Avajais­paik­ka­kunta selviää 4.12, ja samalla tiedo­tamme jo ensim­mäi­sistä juhla­vuoden tapah­tu­mista sekä tempauk­sista. Luvassa on hieno vuosi, joka tulee nosta­maan alueemme helmet näyttä­västi esiin, iloitsee Kaasinen.

Lisätie­toja: hanke­joh­taja Sari Kaasinen, 040 636 1469, [email protected], viestin­tä­asian­tun­tija Hanna Partanen, 040 653 5245, [email protected]