Tiedot­teet

Vihreitä inves­toin­teja vireillä Pohjois-Karjalassa lähes 1,2 miljardin euron edestä

Pohjois-Karjalassa on vireillä 25 kappa­letta vihreitä yrity­sin­ves­toin­teja. Energiaan liittyviä inves­toin­teja on yli 650 miljoonan euron arvosta ja bio- ja metsä­bio­ta­lou­teen liittyviä yritys­hank­keita yli 500 miljoonan euron arvosta.

Vetyyn, tuuli­voi­maan ja aurin­ko­voi­maan liittyviä puhtaan energian hankkeita on vireillä 13 kappa­letta. Niistä suurin osa liittyy aurin­ko­voi­maan. Suuria bio- ja metsä­ta­lous­hank­keita on tiedossa 12 kappaletta.

- Näillä inves­toin­neilla on valtava merkitys koko maakunnan kehityk­selle. Olemme ison murroksen kynnyk­sellä ja katsomme tulevai­suu­teen luotta­vai­sesti. Nyt olisi tärkeää vahvistaa kanta­verkkoa myös Pohjois-Karjalassa, sillä se nopeut­taisi monen hankkeen toteu­tusta, sanoo yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Vihreät inves­toinnit ovat koonneet yhteis­työssä Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja maakunnan elinkei­no­yh­tiöt. Listauk­seen on otettu hankkeet, joiden on mahdol­lista toteutua seuraavan neljän vuoden aikana. Toteu­tusai­ka­taulut ja budjetit voivat tarkentua suunnit­telun edetessä. Osa yritys­hank­keista on jo rakenteilla.

Listauk­seen on otettu vain ne yritys­koh­taiset tiedot, joista yritykset ovat tiedot­ta­neet itse aiemmin. Näitä hankkeita listalla on 9 kappa­letta. Vireillä on siis myös paljon muita inves­toin­teja, joista yritykset kertovat oman aikatau­lunsa mukaan.

- Listauk­semme osoittaa alueemme vahvan kehit­tä­mis­tahdon. Uskon, että myös valtio ja Fingrid haluavat olla mukana vahvis­ta­massa kanta­verkkoa, kun näin iso joukko yrityksiä on sitou­tunut inves­toi­maan maakun­taan, Business Joensuun toimi­tus­joh­taja Tomi Haring sanoo.

Lisätiedot: yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, puh. 0400 818 352, toimi­tus­joh­taja Tomi Haring, Business Joensuu Oy, puh. 0400 380 130