Tiedot­teet

Kilpai­lu­tuksen tulos on ratkennut – Joensuu–Helsinki reitillä jatkaa Finnair

Joensuun ja neljän muun kaupungin lento­lii­ken­teen kilpai­lutus on ratkennut. EU:n laajuisen kilpai­lu­tuksen tulok­sena Joensuu–Helsinki reitille on valittu operaat­to­riksi keväästä 2024 eteen­päin kahdeksi vuodeksi Finnair. Traficom tiedotti hankin­ta­rat­kai­susta tiistaina 16.1. Hankinta sisältää kahden vuoden option vuosille 2026–2028.

Joensuun kaupunki toimii kaupun­gin­hal­li­tuksen päätöksen mukai­sesti ostolii­ken­teen juridi­sena hankin­taos­a­puo­lena. Vuosien 2024–2026 ostolii­kenne rahoi­te­taan 100-prosenttisesti valtion budjet­ti­ra­hoi­tuk­sella, mutta optio­vuo­sien rahoi­tuk­sesta ei ole vielä päätöksiä.

- Ratkaisu turvaa lento­saa­vu­tet­ta­vuuden pitkäksi aikaa, toteaa Joensuun kaupungin strate­gia­joh­taja Sami Laakkonen.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton yhteys­pääl­likkö Jarno Turusen mukaan tavoit­teena on saada lennoille mahdol­li­simman paljon kysyntää ja luoda näin edelly­tyksiä tulevai­suuden kaupal­li­selle lentotoiminnalle. 

- Saavu­tet­ta­vuus lentäen on alueemme yrityk­sille ja uusien inves­toin­tien saamisen kannalta keskeinen asia, kertoo Pohjois-Karjalan kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­taja Antti Toivanen.

Lisätiedot: strate­gia­joh­taja Sami Laakkonen, Joensuun kaupunki, 050 443 1661, yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, 0400 818 352, toimi­tus­joh­taja Antti Toivanen, Pohjois-Karjalan kauppa­ka­mari, 050 327 7732.