Tiedot­teet

Maakun­ta­päivän tapah­tu­ma­haku käynnistyy 2. helmikuuta

Maakun­ta­liitto hakee 15 tapah­tumaa, joissa ruoka ja kulttuuri yhdis­tyvät uuden­lai­sella tavalla.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna teemalla Makujen Pohjois-Karjala. Teema tukee vuoden 2024 ruoan ja kulttuurin juhla­vuotta, jota viete­tään Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Maakunnat muodos­tavat yhdessä European Region of Gastro­nomy ‑alueen. Juhla­vuosi kokoaa yhteen kolmen maakunnan toimijat kehit­tä­mään alueen ruokamatkailua.

Maakun­ta­päivän vietto käynnistyy lauan­taina 31.8. ja jatkuu 29.9. saakka.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto tukee maakun­ta­päivän toteu­tuk­sessa yleisö­ti­lai­suuksia, joissa ruoka ja kulttuuri yhdis­tyvät uudella, kiinnos­ta­valla ja osallis­ta­valla tavalla. Ruoka on olennainen osa pohjois­kar­ja­laista vieraan­va­rai­suutta ja yhtei­söl­li­syyttä. Maakunnan ruoka­kult­tuuri pohjautuu laaduk­kai­siin ja puhtai­siin luonnon antimiin sekä perin­tei­siin, mutta elää vahvasti tässä ajassa.

Maakun­ta­liitto hakee tapah­tumia ns. kääntei­sellä kilpai­lu­tuk­sella. Kääntei­sessä kilpai­lu­tuk­sessa tapah­tuman tuottaja kertoo tarjouk­ses­saan, minkä­laisen tapah­tuman hän toteut­taisi 3 300 eurolla (alv. 0 %).  Tarjous­kil­pailu on käynnissä 2.2.–31.3. kello 15.00. Tarjousten perus­teella maakun­ta­liitto valitsee 15 tuettavaa tapah­tumaa seuraa­vien kritee­reiden perusteella:

1. Tapah­tuma on uuden­lainen ruokaa ja kulttuuria yhdis­tävä yleisö­ti­lai­suus.
2. Tapah­tuma on saavu­tet­ta­vissa mahdol­li­simman monelle.
3. Tapah­tuma nostaa esille pohjois­kar­ja­laista ruokakulttuuria.

Valin­nassa katso­taan eduksi, jos tapah­tuma toteu­te­taan eri toimi­joiden yhteis­työnä tai se on toteu­tet­ta­vissa useam­malla paikka­kun­nalla. Maakun­ta­päivän tapah­tumat ovat maksut­tomia ja avoimia kaikille, mutta tapah­tu­missa voi tarjota myös maksul­lisia tuotteita ja palveluja.

Maakun­ta­päi­västä ja mm. tapah­tu­ma­tuen hausta on tietoa osoit­teessa tunne.pohjois-karjala.fi/maakuntapaiva. Maakun­ta­liitto järjestää hakijoille infon maanan­taina 11.3. kello 17–18. Teams-tilaisuuteen voi ilmoit­tautua maakun­nal­lisen tapah­tu­ma­ka­len­terin kautta.

Lisätiedot: markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen, p. 050 366 2597, [email protected], viestin­tä­pääl­likkö Sami Tolvanen, p. 050 305 7850, [email protected], viestin­tä­asian­tun­tija Laura Jussila, p. 050 343 7875, [email protected]