Tiedot­teet

Outokummun vanhalla kaivok­sella kuvataan TV-sarjaa

Pohjois-Karjalassa on kuvattu tammi­kuun lopussa uutta Elisa Viihteen alkupe­räis­sarjaa, jonka keskei­senä kuvaus­paik­kana on ollut Outokummun Vanha kaivos. Sarjan tuotan­to­yh­tiönä toimii Snapper Films Produc­tions Oy ja sen ohjauk­sesta vastaa palkittu eloku­vaoh­jaaja Juha Wuoli­joki. Wuoli­joen aiempia tuotan­toja ovat mm. Vinski ja näkymät­tö­myys­pul­veri, Hella W ja Joulutarina.

Hanke on jatkumoa Pohjois-Karjalassa tehdyille elokuva- ja av-tuotannoille ja se on antanut maakun­nalle mahdol­li­suuden kehittyä edelleen tuotan­tojen alueel­li­sena toimi­jana. Tuotan­nossa on pyritty työllis­tä­mään paikal­lisia osaajia ja opiske­li­joita ja yhteis­työtä on tehty mm. ammat­tio­pisto Riverian Outokummun yksikön kanssa.

- Uniikki miljöö ja yhteis­työ­mah­dol­li­suudet kaupungin ja eri toimi­joiden välillä tekevät Outokum­musta tällai­selle tuotan­nolle erittäin mielen­kiin­toisen kohteen, toteaa ohjaaja Juha Wuolijoki.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on myöntänyt tuotan­nolle maakunnan tulevai­suus­ra­has­tosta av-tuotantotukea.

- Yhteistyö Outokummun kaupungin kanssa on sujunut todella hyvin. Kulttuu­ri­tuot­taja Esko Vihava on ollut korvaa­maton apu ja olemme tietysti kiitol­lisia Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolle ja Jarmo Heiska­selle talou­del­li­sesta tuesta. Paikal­liset ovat myös lähte­neet innolla mukaan tuotan­toon, kertoo tuottaja Laura Salonen.

Elisa Viihde julkistaa sarjan tarkemmat tiedot ja ensie­si­tyksen ajankohdan myöhemmin tänä vuonna. Sarjan kansain­vä­li­sestä myynnistä vastaa Keshet Inter­na­tional, joka on yksi merkit­tä­vim­mistä draama­sar­jojen globaa­leista rahoittaja- ja myyntiyhtiöistä.

Lisätiedot tuotan­nosta: Elisa Viihde, [email protected], p. 050 305 1605

Lisätiedot Pohjois-Karjalan tulevai­suus­ra­haston AV-tuotantotuesta: tieto­pal­ve­lu­pääl­likkö Jarmo Heiskanen, p. 040 544 5671, [email protected]