Tiedot­teet

Asukkaiden ajatuksia kysytään kuntien ilmastotyöstä 

Heinä­veden, Kontio­lahden, Rääkkylän ja Tohma­järven kunnat sekä Lieksan, Nurmeksen ja Kiteen kaupungit haluavat kuulla kunta­laisten ja vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä ilmas­to­työstä. Kyselyn avulla kartoi­te­taan, millai­siin asioihin asukkaat toivovat kotikun­tansa panos­tavan ilmastotyössä.

Kysely toteu­te­taan osana kuntien ilmas­to­työtä tukevaa Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala 2030-hanketta, jonka tavoit­teena on kehittää kuntien ilmasto‑, energia- ja kierto­ta­lous­osaa­mista ja vakiin­nuttaa nämä osaksi kuntien päivit­täistä toimintaa. Hankkeessa kunnat laativat ilmas­to­suun­ni­telmat, joissa määri­tel­lään tulevien vuosien päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teet sekä toimen­pi­teet niiden saavut­ta­mi­seksi. Kyselyn vastauksia hyödyn­ne­tään kunnan ilmas­to­suun­ni­telman laatimisessa.

Vaikut­tava ilmas­totyö edellyttää kuntien, asukkaiden ja yritysten yhteis­työtä, joten jokainen vastaus on tärkeä. Kerro meille, millaisia ilmas­to­te­koja juuri sinä odotat kotikun­tasi tekevän ja vastaa kyselyyn 7.4. mennessä! Sähköinen kysely on avoinna 11.3.–7.4.2024.

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala 2030 ‑hankkeen kesto on 1.1.2024–31.5.2026, ja siihen osallis­tuvat Heinä­veden, Kontio­lahden, Rääkkylän ja Tohma­järven kunnat sekä Lieksan, Nurmeksen ja Kiteen kaupungit.

Lisätiedot: projek­ti­pääl­likkö Eetu Ahlberg, p. 050 340 9009, [email protected]