Tiedot­teet

Pohjois-Karjala hakee päätöksiä ja rahoi­tusta energiain­ves­toin­teihin ja liiken­neyh­teyk­sien parantamiseen

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on koonnut yksiin kansiin maakunnan elinvoiman vahvis­ta­mi­selle tärkeät asiat ja kärki­hank­keet, joiden toteut­ta­minen edellyttää valtion rahoi­tusta ja maakunnan ulkopuo­lella tehtäviä päätöksiä. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi Pohjois-Karjalan vaikut­ta­misen kärjet ‑asiakirjan.

Maakunnan kärki­hank­keet on koottu kunnilta ja muilta maakunnan toimi­joilta saatujen esitysten pohjalta. Monet mukaan nostetut asiat ovat konkreet­tisia esityksiä, jotka odottavat vain rahoi­tus­pää­töksiä. Osa on luonteel­taan lainsää­dän­nöl­lisiä aloit­teita tai kannan­ot­toja erilai­siin valtion suunni­tel­miin. Skaala on laaja kunta­ta­lou­desta vaellus­ka­loihin. Osaamis­puo­lella uutena esityk­senä on nostettu metsä- ja puutek­no­lo­gian osaamiskeskittymä.

- Vaikut­ta­misen kärjissä on valmiit esitykset esimer­kiksi juuri käynnis­ty­nee­seen itäisen Suomen ohjelman valmis­te­lu­työhön. Ohjelmia, visioita ja suunni­telmia on laadittu varmasti aivan tarpeeksi, on viimein päästävä sanoista tekoihin. On elintär­keää, että valtio investoi myös Pohjois-Karjalan vihrei­siin teolli­siin inves­toin­teihin sekä energia- ja liiken­neyh­teyk­siin, maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Räsänen sanoo.

Itäisen Suomen raiteiden ja maanteiden heikko kunto ja huono välitys­kyky paljastui, kun tavara­virrat siirtyvät raiteille ja kumipyö­rille Venäjän hyökättyä Ukrai­naan. Tärkeimpiä eduna­ja­misen tavoit­teita on, että valtio saattaa loppuun Karjalan radan Imatra–Joensuu-rataosuuden ratasuun­ni­telman ja kiirehtii ensim­mäisen vaiheen kunnos­tusta, jonka kustan­nusarvio on 64 miljoonaa euroa. Karjalan radan kehit­tä­minen on samalla Itä-Suomen maakun­tien kärkihanke.

Pohjois-Karjalassa on vireillä useita vihreitä teolli­suusin­ves­toin­teja, joiden etene­minen riippuu paljon tuuli­voi­ma­rat­kai­suista ja sähkön­siir­to­verkon kapasi­tee­tista. Pohjois-Karjala esittääkin, että kanta­verkon vahvis­ta­mista Pohjois-Karjalaan kiireh­di­tään ja eri työryh­missä esitetyt keinot tuuli­voiman raken­ta­mi­seksi Itä-Suomeen pannaan toimeksi.

Pohjois-Karjalan kärki­hank­keet 2025:

Rajamaa­kun­tien ja Itä-Suomen kehitys: puhtaat energiaratkaisut

 • Kanta­verkon raken­ta­minen itäisim­pään Suomeen ja vihreät teolliset inves­toinnit liikkeelle
 • Tuuli­voiman mahdol­lis­ta­minen ja kompensaatioalueet
 • Rajamaa­kun­tien ja Itä-Suomen erityis­a­sema muuttu­neessa geopo­liit­ti­sessa tilanteessa

Tulevai­suuden osaamisen Pohjois-Karjala

 • Joensuu kansain­vä­lisen huippuo­saa­misen keskit­ty­mänä — Osaamisen ja tutki­muksen Pohjois-Karjala
 • Metsä- ja puutek­no­lo­gian osaamis­kes­kit­tymä Pohjois-Karjalaan
 • Osaavan työvoiman saata­vuuden turvaaminen
 • Geolo­gian tutki­mus­kes­kuksen (GTK) mineraali- ja kierto­ta­lous­alan digitaa­linen koeteh­das­ko­ko­nai­suus Outokummussa

Kestävät tulevai­suuden palvelut ja rakenteet

 • Kestävä kunta­ta­lous
 • Valtion tehtävät ja aito läsnäolo maakunnassa

Matkailun kansain­vä­liset kärki­koh­teet ja rakenteet

 • Kolin kestävää matkailua vahvis­tavat investoinnit
 • Kontio­lahden ampuma­hiih­to­keskus kansain­vä­listen suurta­pah­tu­mien järjestämisareenana

Vihreämpi ja digitaa­li­sempi tulevaisuus

 • EU:n ja kansal­linen metsäpolitiikka
 • Nopeat tieto­lii­ken­neyh­teydet ja maaseudun laajakaistat
 • Virta­ku­tuisten vaellus­ka­la­hank­keiden edistäminen

Pohjois-Karjalan liiken­teen kärki­hank­keet 2025:

Lento­yh­teydet

 • Joensuun lento­yh­teyk­sien säilyt­tä­minen ja palve­lu­tason turvaaminen

Raide­hank­keet

 • Karjalan radan Imatra–Joensuu-rataosan parantaminen
 • Joensuu–Kontiomäki-rataosan perus­kor­jaus, välitys­kyvyn paran­ta­minen ja sähköistys vaiheittain
 • Nopeat itäradat: Itära­ta­oi­kaisu Helsinki–Helsinki-Vantaan lentoasema–Porvoo–Kouvola (suunnit­telu)

Perus­väy­län­pidon resurssit ja huoltovarmuus

 • Perus­väy­län­pidon rahoi­tuksen nosto ja kriit­tisten siltojen paketti

Toteu­tus­val­miit maantiehankkeet

 • Valtatie 9 Liperin Ylämyllyn kohta
 • Valtatie 23 Varkaus–Karvio–Viinijärvi, erityi­sesti Heinä­veden Karvion-kohta
 • Kantatie 73 Lieksan­joen silta

Suunnit­te­lu­val­miuden nosto pääteillä

 • Valta­tien 6 kokonais­ke­hit­tä­minen (suunnit­te­lu­val­miuden parantaminen): 
  • Suunnit­telun toteutus Joensuun etelä­puo­lella (Honka­vaara – Onkamo)
 • Valta­tien 9 kokonais­ke­hit­tä­minen Joensuun ja Kuopion välillä (suunnit­te­lu­val­miuden parantaminen): 
  • Suunnit­telun käynnis­tä­minen Tuusniemen ja Outokummun välillä

Maakun­ta­hal­litus kokoontuu seuraavan kerran 22.4.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Räsänen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected], yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen (Vaikut­ta­misen kärjet), p. 0400 818 352, [email protected], alueke­hi­tys­joh­taja Eira Varis, p. 050 307 4806, [email protected]