Tiedot­teet

Vuoden kylää haetaan taas, esityksen voi tehdä kuka tahansa

Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto järjes­tävät avoimen haun Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi 2024. Esityksen voi tehdä kuka tahansa, esimer­kiksi kylä itse, kunta tai maaseudun kehittäjät. 

Vuoden kylän valin­nalla halutaan nostaa esiin kylien monipuo­lista toimintaa sekä lisätä kylätoi­minnan tunnet­ta­vuutta ja näkyvyyttä. Tavoit­teena on löytää aktii­visia kyliä, tulok­sel­lista kylätoi­mintaa sekä saada hyviä esimerk­kejä kylien toimin­nasta ja yhteis­työstä. Täydel­listä kylää ei etsitä, vaan kylää, josta välittyy hyvä tunnelma ja tekemisen meininki.

Vuoden kylä ‑haku tapahtuu täyttä­mällä hakulo­make ja lähet­tä­mällä se Pohjois-Karjalan Kylät ry:lle 15.4.2024 mennessä joko sähkö­pos­tilla [email protected] tai postitse Pohjois-Karjalan Kylät ry, Kauppa­katu 23b A 8, 80100 Joensuu. Hakulo­mak­keesta täyte­tään kylää koskevat kohdat. Jos joku lomak­keen asia ei kylästä löydy, voi lomak­kee­seen kirjoittaa, mitä kylässä asiasta ajatel­laan. Mukaan voi liittää myös kuvia ja selvi­tyksiä kylän toimin­nasta tai palveluista.

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton nimeämä raati valitsee esitysten perus­teella 2–4 kylää tarkem­paan tarkas­te­luun. Näiltä kyliltä pyyde­tään tarvit­taessa lisätie­toja tai kylissä .

Pohjois-Karjalan Vuoden kylän julkis­ta­minen tapahtuu Avoimet kylät ‑päivänä 8.6.2024. Maakunnan omaa Vuoden kylää esite­tään myös valta­kun­nal­li­seksi Vuoden kyläksi 2025. Viime vuoden kylä Pohjois-Karjalassa oli Kiteen Puhos, ja kunnia­mai­ninnan sai Ylä-Valtimon kylä Nurmeksesta.

Vuoden kylä 2023 ‑tittelin sai Puhoksen kylä Kiteeltä ja kunnia­mai­ninnan Ylä-Valtimon kylä Nurmeksesta.

Lisätiedot: toimin­nan­joh­taja, kyläasia­mies Maarit Hämäläinen-Koljonen, p. 044 2940 800, [email protected]