Raken­ta­minen pohjamudissa

Raken­nusalan heiken­ty­neet suhdan­teet eivät vielä alkuvuonna 2023 vieneet alan liike­vaihtoa laskuun Pohjois-Karjalassa. Jo alkuvuonna koko maan tasolla koettu käänne nähtiin kuitenkin vuoden jälki­puo­lis­kolla myös maakun­nassa, kun raken­nusalan liike­vaihto laski 4,6 %. Kovia aikoja kokeneen alan henki­löstön määrä laski vielä selvemmin, 6,3 %. Koko maan tasolla raken­nusalan liike­vaihto laski vuoden 2023 jälki­puo­lis­kolla 8,8 %.

Raken­ta­misen kustan­nukset kasvoivat vielä viime vuonna, joten raken­ta­misen volyymin lasku on ollut liike­vaih­to­lu­kuja voimak­kaampaa. Tämä näkyy rakennus- ja asunto­tuo­tan­to­hank­keiden määrässä. Raken­nus­hank­keita aloitet­tiin vuonna 2023 Pohjois-Karjalassa 14,5 % vähemmän kuin vuonna 2022, joka sekin oli ollut aiempaa selvästi hiljai­sempi vuosi.

Haasteel­lisia aikoja on myös edessä­päin, sillä vielä aloitet­tujen raken­nus­hank­keiden määrää suurempi pudotus on nähty myönnet­tyjen raken­nus­lu­pien määrässä. Raken­nus­lupia myönnet­tiin Pohjois-Karjalassa vuonna 2023 yli neljännes vähemmän (-26,0 %) kuin edelli­senä vuonna. Asuin­ra­ken­ta­mi­sessa pudotus on ollut vieläkin suurempi (-30,6 %) ja tilavuu­dessa mitaten lupien määrän pudotus oli peräti 39,9 %. Viime vuosi­kym­menen lopun huippu­vuo­sista myönnet­tyjen raken­nus­lu­pien määrä on puolittunut.

Kerros­ta­lo­hank­keita aloitet­tiin koko maakun­nassa vuonna 2023 vain neljä (60 % pudotus edelli­seen vuoteen). Uusille kerros­ta­lo­hank­keille myönnet­tiin ainoas­taan kolme raken­nus­lupaa (-75 %).

Asuin­ra­ken­ta­misen kannalta maakunnan vireen määrit­telee pitkälti keskus­kau­punki Joensuu, jossa koettiin viime vuosi­kym­me­nellä kova raken­nus­boomi. Vielä vuonna 2023 kaupun­kiin valmistui edellis­vuo­siin nähden tavan­omainen määrä uusia asuntoja. Lähitu­le­vai­suus näyttää kuitenkin synkältä. Uutta asunto­ra­ken­ta­mista luvitet­tiin Joensuun kaupungin raken­nus­val­vonnan mukaan viime vuonna vähemmän kuin yhtenä­kään aiempana vuonna 90-luvun alkuun yltävän tilas­to­his­to­rian aikana.

Vaikka raken­ta­mis­kus­tan­nusten nousu on nyt pysäh­tynyt, esimer­kiksi valtio­va­rain­mi­nis­teriö on ennakoinut raken­ta­misen ja alan työlli­syyden heiken­tyvän selvästi myös tänä vuonna. Kustan­nusten laskun, korkojen nousun pysäh­ty­misen, inflaa­tio­vauhdin hidas­tu­misen ja kulut­ta­jien ostovoiman kasvun ennakoi­daan kääntävän raken­ta­misen kasvuun vuonna 2025.

Kimmo Niiranen
maakunta-asiamies
Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto