Useita puhtaan energian inves­toin­teja suunnit­teilla Keski-Karjalassa

Keski-Karjalan seutu­kunnan yritysten liike­vaihto supistui vuoden 2023 jälkim­mäi­sellä vuosi­puo­lis­kolla 32 miljoonaa euroa. Kasvua nähtiin ainoas­taan majoitus- ja ravit­se­mis­toi­min­nassa. Merkit­täviä henki­lös­tö­vä­hen­nyksiä joudut­tiin tekemään niin teolli­suu­dessa kuin rakentamisessakin.

Vienti supistui kolme miljoonaa euroa (-14,8 %), mikä noudat­teli koko maan tasoa.

Kiinnostus alueen teolli­seen tuotan­to­ym­pä­ris­töön on kuitenkin jatkunut vahvana, ja merkit­täviä teollisia inves­toin­teja on edelleen työn alla. Esimer­kiksi Puhoksen alueen määrä­tie­toinen kehit­tä­minen jatkuu, alueelle raken­ne­taan bio- ja puuter­mi­naali. Hanke toteu­te­taan maakun­nal­li­sesti merkit­tävän suurella JTF-rahoituksella ja se vahvistaa valmis­tues­saan alueella toimi­vien ja sinne sijoit­tu­vien yritysten kilpailukykyä.

Keski-Karjalaan on suunnit­teilla useita puhtaa­seen energiaan liittyviä inves­toin­teja. Myös elintar­vi­ke­teol­li­suuden odote­taan vahvis­tavan asemaansa uraauur­ta­vien inves­toin­tien myötä.

Tomi Haring
toimi­tus­joh­taja
Business Joensuu