Henna Hukkanen

Uuden­laista palve­lu­lii­ke­toi­mintaa – ulkomaa­laisen työnte­kijän pereh­dy­tys­ma­te­ri­aalia Polkalle

Henna Hukkanen
Henna Hukkanen

Karelia-amk:ssa on tuotettu ensi kertaa palve­lu­lii­ke­toi­min­tana pereh­dy­tys­ma­teria toiselle organi­saa­tiolle. Pohjois-Karjalan tukipal­velut Oy Polkka pyysi tarjousta ulkomaa­laisten työnte­ki­jöiden asettau­tu­mista ja kotou­tu­mista tukevasta pereh­dy­tys­ma­te­ri­aa­lista. Tarve oli suoma­lai­seen arjen ja työelämän pereh­dy­tys­ma­te­ri­aa­lista ulkomaa­lai­sille työnte­ki­jöille Polkan omien pereh­dy­ty­sai­neis­tojen rinnalle.

– Esihen­kilöt ovat joutu­neet ohjaa­maan kv-työntekijöitä myös kotou­tu­mi­seen liitty­vissä asioissa, mikä on ollut kuormit­tavaa. Saimme Kevalta Työelämän kehit­tä­mis­rahaa, ja pääsimme kehit­tä­mään kansain­vä­listen työnte­ki­jöiden pereh­dy­tys­polkua, kertoo henki­lös­tö­asian­tun­tija Henna Hukkanen Polkasta.

Tietoa arjesta ja työelämästä

Pereh­dy­tys­ma­te­ri­aali koostuu kahdesta osasta: suoma­lainen elämä ja arki sekä suoma­lainen työelämä. Materi­aalin tarkoi­tuk­sena on varmistaa, että uusi ulkomailta muuttanut työnte­kijä ymmärtää oikeu­tensa ja velvol­li­suu­tensa sekä suoma­laisen työelämän pelisäännöt.

Se sisältää tietoa, jota työnan­taja ei aina huomaa kertoa, mutta joka on olennaista suoma­laista työelämää tunte­mat­to­malle. Materi­aa­leissa on tietoa työsuh­teesta, verotuk­sesta, työeh­to­so­pi­muk­sesta, oikeu­desta sairaus­lo­maan ja suoma­lai­sesta työkulttuurista.

Kotou­tu­misen näkökul­masta kerro­taan esimer­kiksi viran­omai­s­asioin­nista, turval­li­suus­asioista ja asumi­seen liitty­vistä asioista.

Mallia muille työnantajille

Materi­aa­leja on nyt testattu tovi, ja kokemukset ovat hyviä. Tulevai­suu­dessa niiden merkitys vain korostuu.

– Nyt meillä on noin sata ulkomaa­lais­taus­taista työnte­kijää ja määrä kasvaa. Nykyään myös suurin osa alan opiske­li­joista on ulkomaa­laisia, huomauttaa Hukkanen.

Karelia-amk:n strate­giassa yksi tavoite on työpe­räisen maahan­muuton lisää­minen yhteis­työssä alueen yritysten kanssa. Tämä projekti on yksi hieno esimerkki siitä. Muut työnan­tajat voivat ottaa mallia Polkalta.

– Olemme varmasti edellä­kä­vi­jöitä. Selvästi useat yritykset ja oppilai­tokset ovat alkaneet pohtia näitä asioita enemmän viime aikoina, pohtii Hukkanen.

Teksti:
Taru Väisänen, kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Mia Sevonius-Male, maahan­muut­ta­ja­työn asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvassa Henna Hukkanen.
Kuva: Taina Aspelund