Tiedot­teet

Uusi yhteis­työ­ver­kosto edistä­mään kierto­ta­loutta Pohjois-Karjalassa

Maakun­ta­liitto ja ELY-keskus perus­tavat yhteis­työ­ver­koston ratko­maan kierto­ta­louden haasteita ja edistä­mään kierto­ta­louden tiekartan tavoit­teita. Pääta­voit­teina ovat jätteen määrän vähen­tä­minen, kierrä­ty­sas­teen nosta­minen sekä muutoksen mahdollistaminen.

Pohjois-Karjalan kierto­ta­louden tiekartan päivitys on julkaistu. Tiekartta on työkalu, joka määrittää kierto­ta­louden tavoit­teet ja toimen­pi­teet niiden saavut­ta­mi­seksi. Se on laadittu osana Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton Circwaste – Kohti kierto­ta­loutta ‑hanketta vuosina 2016–2023.

Tiekartta tarjoaa suunta­viivat kierto­ta­louden strate­gi­selle edistä­mi­selle sekä pyrkii luomaan tavoi­te­tilan kierto­ta­lous­toi­min­nalle alueella. Siinä keski­ty­tään erityi­sesti jätteen määrän vähen­tä­mi­seen, kierrä­ty­sas­teen nosta­mi­seen sekä muutoksen mahdol­lis­ta­mi­seen yhteis­työllä ja koulutuksella.

Tiekartta on laadittu tiiviissä yhteis­työssä alueen keskeisten kierto­ta­lous­toi­mi­joiden kanssa. Siihen on koottu parhaat käytännöt ja ajatukset kierto­ta­louden edistä­mi­seksi Pohjois-Karjalassa. Se täydentää myös Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaoh­jelman toimen­pi­de­suun­ni­telmaa tarjoa­malla konkreet­tisia toimen­pi­teitä, joilla voidaan edistää ilmasto- ja energiaoh­jelman tavoit­teiden toteu­tu­mista sekä kierto­ta­lous­siir­tymää alueella.

Liity mukaan yhteistyöverkostoon!

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus kutsuvat kierto­ta­louden parissa työsken­te­levät toimijat mukaan Pohjois-Karjalan kierto­ta­louden yhteis­työ­ver­kos­toon. Verkosto tukee eri organi­saa­tioiden välistä yhteis­työtä ja alueel­listen kierto­ta­lous­ta­voit­teiden toteutusta.

Yhteis­työ­ver­kosto edistää Pohjois-Karjalan kierto­ta­louden tiekartan toimeen­panoa, toimen­pi­teitä sekä toteu­tu­misen seurantaa. Lisäksi se tarjoaa foorumin verkos­toi­tu­mi­selle, tiedon­vaih­dolle sekä hyvien käytän­töjen jakamiselle.

Verkosto kokoontuu hybri­di­mal­lilla 2–4 kertaa vuodessa ratko­maan ajankoh­taisia kierto­ta­lous­haas­teita. Aloitus­ta­paa­minen järjes­te­tään keski­viik­kona 29.5. kello 9–12 Pielis­joen linnassa (Silta­katu 2, Joensuu) sekä etäyh­tey­dellä. Tule vaikut­ta­maan yhteis­työ­ver­koston toimin­taan ja ilmoit­taudu mukaan alla olevan linkin kautta! Aloitus­ta­paa­minen alkaa kello 8.30 aamukah­veilla. Tilai­suu­dessa käydään läpi maakunnan kierto­ta­lous­työn lähtö­kohtia ja määri­tel­lään ryhmän toiminta ja tavoit­teet työpa­ja­työs­ken­telyn kautta.

Lisätiedot: ilmas­to­koor­di­naat­tori Sanni Penttinen, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, [email protected], ilmasto- ja kierto­ta­lous­asian­tun­tija Kukka-Maaria Hamunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, [email protected]