Ilmakuva Ylämyllyn taajaman keskustasta.

Vienti­teol­li­suu­della hyvä vire Liperissä 

Liperin alueen yritysten tilanne loppu­vuonna 2023 oli vallit­se­vaan talous­ti­lan­tee­seen nähden varsin positii­vinen. Liike­vaih­tojen positii­visen kehityksen takana oli vienti­teol­li­suuden hyvä vire sekä kunnan alueella oleva laaja ja monia­lainen yritys­kanta. Teolli­suuden liike­vaihdot kasvoivat yli 15 prosen­tilla. Yritysten kokonais­lii­ke­vaihdot kasvoivat kolme prosenttia. 

Yritys­ken­tällä on edelleen vahva usko tulevai­suu­teen sekä hyvä tekemisen meininki, vaikka tarjous­ky­selyt ovat kokonai­suu­des­saan käänty­neet laskuun ja tilaus­kannat ovat monella toimi­jalla merkit­tä­västi pienentyneet. 

Vuosi 2023 oli uusien yritysten perus­ta­misen osalta hieman aiempia vuosia hiljai­sempi, mutta jo heti kuluvan vuoden alusta alkaen on ollut havait­ta­vissa positii­vinen kehitys yritysten perus­tan­nassa. Viimeisen vuoden kuluessa on ollut selkeästi havait­ta­vissa kevyty­rit­tä­jyyden ja sivutoi­misen yrittä­jyyden suosion kasvu.

Myös yritys­kaup­pa­rin­ta­malla on ollut havait­ta­vissa aktivoi­tu­mista, ja myynnissä olevien yritysten määrät ovat olleet kasvusuun­nassa. Menneenä vuonna omista­jan­vaih­doksia toteutui muutamia ja pääpaino toteu­tu­neissa yritys­kau­poissa oli selkeästi Liperin kirkon­kylän vaiku­tusa­lu­eella. Kunnan alueella toteutui myös pari isomman yritys­toi­minnan alasajoa, mutta näiden tilalle on jo saatu onnis­tu­neesti raken­nettua uudet yritystoiminnat.

Yritys­tont­tien kysyntä oli aiempiin vuosiin nähden hiljai­sempaa, toki joitakin aihioita on kuitenkin koko ajan ollut työn alla. Liperin kunta on kaavoit­tanut uuden merkit­tävän kokoisen alueen Polvi­jär­ven­tien varteen Välikan­kaalle, lähelle VT9-liittymää. Näiden tonttien infran raken­ta­minen sekä tonttien luovutus käynnis­tyvät tämän vuoden kuluessa.

Positii­vista tulevai­suuden näkymää luo myös syksyllä 2023 käynnis­tetty Liperin, Heinä­veden ja Rääkkylän yhteinen matkai­lu­hanke. Pohjoisen Saimaan matkai­lua­lueen kehit­tä­minen osana Lakelandia ‑hankkeen odote­taan tavoit­tei­densa mukai­sesti lisäävän alueen houkut­te­le­vuutta matkai­li­joiden näkökul­masta ja tuovan matkai­lu­tuloa sekä alueen yrityk­sille että alueta­lou­delle. Hanke on Euroopan unionin osara­hoit­tama ja hankkeen päähal­lin­noi­jana toimii Lipertek Oy.

Vaikka yleinen talous­ti­lanne on edelleen haastava, niin uskoa tulevai­suu­teen ja positii­visia signaa­leja liperi­läi­sellä yritys­ken­tällä on kuitenkin yleisesti näkyvissä.

Vapulta uuden työnan­tajan palve­luk­seen siirtyes­säni tahdon kiittää maakunnan elinkei­no­toi­mi­joita ja yrityksiä hyvästä yhteis­työstä vuosien varrelta. Toivotan menes­tystä ja myötä­tuulta kaikille maakunnan yrityk­sille sekä yritys­toi­mi­joille maakunnan elinvoi­mai­suuden ylläpi­tä­mi­seen ja edelleen kehittämiseen. 

 Mika Hyttinen, toimi­tus­joh­taja, Lipertek Oy