Nurmijärven kyläläiset esittävät kylätanssia kylätalon pihalla.

Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi Nurmijärvi-Jongunjoki

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Pohjois-Karjalan Kylät ry ovat valin­neet Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi 2024 Nurmijärvi-Jongunjoen Lieksasta.  

Valin­ta­raadin mukaan Nurmijärven-Jongunjoen kylätoi­mi­joilla on kekse­liäi­syyttä, omatoi­mi­suutta ja erityistä tarmoa. Haja-asutusalueen toimi­joilla resurssit ovat varsin rajal­liset, joten toiminnan kehit­tä­minen ja järjes­tä­minen vaatii viitse­liäi­syyttä ja toimeen ryhtymistä.

Kylä on omalla toimin­nal­laan edistänyt monikult­tuu­risen maaseudun kehit­tä­mistä ja maahan­muut­ta­jien kotou­tu­mista sekä lähtenyt ennak­ko­luu­lot­to­masti kehit­tä­mään uuden­laista toimintaa.

- Nurmijärvi-Jongunjoella ollaan innova­tii­visia, ennak­ko­luu­lot­tomia ja tulevai­suu­teen katsovia, valin­ta­pe­rus­te­luissa todetaan.

Kunnia­mai­ninnat Kiihte­lys­vaa­raan ja Vuonislahteen

Lisäksi Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Pohjois-Karjalan Kylät ry palkit­sevat Vuoden kylä 2024 ‑kilpailun kunnia­mai­nin­nalla Kiihte­lys­vaaran kylän Joensuusta ja Vuonis­lahden kylän Lieksasta. Molemmat ovat tehneet ansio­kasta työtä alueen, kylätoi­minnan ja kyläläisten hyväksi.

Kiihte­lyksen kylällä on tehty pitkä­jän­teistä ja ansio­kasta työtä sekä isoja hankkeita alueen, kylätoi­minnan ja kyläläisten hyväksi. Innova­tii­vi­suus ja kokei­leva toiminta tukee elävää kyläyh­teisöä. Kylällä on tekemisen meininki sekä myönteinen ilmapiiri.

Vuonis­lahden kylällä on tehty pitkä­jän­teistä ja arvokasta työtä sekä isoja hankkeita alueen, kylätoi­minnan ja kyläläisten hyväksi. Tapah­tumat ja toiminnot raken­tuvat omalei­maisen kulttuurin puitteista. Kylässä on hyödyn­netty hienosti kulttuu­riym­pä­ristöä ja Pielistä. Kylällä on yhdessä tekemisen meininkiä ja markkinointiosaamista.

Kylien monipuo­linen toiminta tutuksi

Vuoden kylän valin­nalla halutaan nostaa esiin kylien monipuo­lista toimintaa ja lisätä kylätoi­minnan tunnet­ta­vuutta ja näkyvyyttä. Tavoit­teena on löytää aktii­visia kyliä, tulok­sel­lista kylätoi­mintaa ja saada hyviä esimerk­kejä kylien toimin­nasta ja yhteistyöstä.

Voitta­ja­kylä pääsee ehdolle valta­kun­nal­li­seen Vuoden Kylä ‑kilpai­luun, jonka järjestää Suomen Kylät ry.

Pohjois-Karjalan Vuoden kylän 2024 sekä kunnia­mai­ninnan saavien kylien julkis­ta­minen oli lauan­taina 8.6. Seurala-kylätalolla Nurmijärvellä.

Lisätiedot: toimin­nan­joh­taja ja kyläasia­mies Maarit Hämäläinen-Koljonen, p. 044 294 0800, [email protected]