Ilmakuva kiertoliittymästä Liperin Ylämyllyllä.

Rahoi­tusta tarjolla kuntien liiken­nein­ves­toin­teihin ja ‑suunni­tel­miin

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto avaa hanke­haun (POKLII-017), jossa rahoi­tusta voi hakea pk-yritysten toimin­tae­del­ly­tyksiä edistä­viin tielii­ken­teen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen liiken­teen) inves­toin­ti­hank­kei­siin sekä liikennesuunnitelmiin.

Haku on avoinna 31.10.2024 saakka.

Rahoi­tet­ta­villa toimen­pi­teillä paran­ne­taan ja nykyai­kais­te­taan pk-yritysten kilpai­lu­kyvyn kannalta tärkeitä maantieliikenteen- ja logis­tiikan yhteyksiä, eri liikkumis- ja kulje­tus­muo­tojen yhteen­lii­tet­tä­vyyttä, elinkei­noe­lämää ja pk-yritysten toimin­taym­pä­ristöä kehit­täviä tielii­ken­ne­väyliä ja ‑palve­luita, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta.

Kiinni­tämme erityistä huomiota hankkeiden talou­del­li­seen, sosiaa­li­seen ja ekolo­gi­seen kestä­vyy­teen eri käyttäjäryhmille.

Hankkeet voivat olla luonteel­taan paikal­lisia tai ne voivat ratkaista laajempaa aluetta koskevan liiken­teel­lisen pullon­kaulan tai liiken­ne­tur­val­li­suu­teen liittyvän ongel­ma­kohdan. Hankkeiden tulee olla kunta­läh­töisiä ja kooltaan rajattuja.

Hankkeiden tukitaso on enintään 50 %. Hakuun on varattu 1,6 miljoonaa euroa.

Lisätie­toja