Kategoriat
Tiedote

Visit Karelian toiminnan mahdol­li­sessa alasajossa otettava huomioon maakun­ta­liiton rahoit­tamia hankkeita ohjaava lainsäädäntö

Visit Karelian toiminnan mahdol­li­sessa alasajossa otettava huomioon maakun­ta­liiton rahoit­tamia hankkeita ohjaava lainsää­däntö Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus kokoontui Outokum­mussa. Hallitus myös tutustui Geolo­gian tutki­mus­kes­kuksen (GTK) Outokummun yksikössä vireillä oleviin inves­toin­teihin. Kokouk­sessa käsitel­tiin Visit Karelia Oy:n tilan­netta. Visit Karelia on pyytänyt maakun­ta­lii­tolta ohjeis­tuksia maakun­ta­liiton rahoit­ta­mien hankkeiden osalta, jos yhtiön toiminta ajetaan alas. Yhtiön omista­ja­kun­nissa on käyty keskus­telua yhtiön tehtävistä […]


Kategoriat
Hanke

EXPRESS

EXPRESS-hanke kasvattaa energiao­ma­va­rai­suutta Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on mukana Interreg Europe ‑ohjel­masta rahoi­tet­ta­vassa EXPRESS-hankkeessa (European regions promo­ting renewable energy self-sufficiency). Hankkeen tavoit­teena on kasvattaa siihen osallis­tu­vien alueiden energiao­ma­va­rai­suutta ja uusiu­tuvan energian osuutta energian tuotan­nossa. Hanke tukee Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaoh­jelman 2030 tavoit­teita 80 % energiao­ma­va­rai­suuden ja uusiu­tuvan energian käyttö­as­teen saavut­ta­mi­seksi vuoteen 2030 mennessä.  Interreg Europe ‑hankkeissa keskiössä […]Kategoriat
Avoimet työpaikat

Haemme projek­ti­pääl­likköä EXPRESS-hankkeeseen

Haemme projek­ti­pääl­likköä EXPRESS-hankkeeseen 1.3.2023–28.2.2026 väliseksi ajaksi  Toimimme pääkump­pa­nina Interreg Europe ‑ohjelman rahoit­ta­massa EXPRESS-hankkeessa (European regions promo­ting renewable energy self-sufficiency). Kaikkiaan nelivuo­tisen hankkeen 1.3.2023–1.3.2027 tavoit­teena on kasvattaa siihen osallis­tu­vien alueiden energiao­ma­va­rai­suutta ja uusiu­tuvan energian osuutta energian tuotan­nossa. Hanke tukee Pohjois-Karjalan Ilmasto- ja energiaoh­jelman 2030 tavoit­teita 80 % energiao­ma­va­rai­suuden ja uusiu­tuvan energian käyttö­as­teen saavut­ta­mi­seksi vuoteen 2030 mennessä. […]


Kategoriat
Hanke

RUSTIK

RUSTIK edistää kestävän kehityksen siirtymää Pohjois-Karjalassa RUSTIK eli Rural Sustai­na­bi­lity Transi­tions through Integra­tion of Knowledge for improved policy processes ‑hankkeessa etsitään keinoja maaseu­tua­lueiden kestävän kehityksen siirtymän edistä­mi­seksi. Hankkeessa pyritään tarjoa­maan maaseudun päättä­jille ja toimi­joille välineitä, joilla ne voivat suunni­tella siirtymää tukevaa politiikkaa, strate­gioita ja aloit­teita entistä paremmin. RUSTIK-hanketta rahoittaa Horisontti Eurooppa ‑ohjelma. Siinä tutki­taan kestävän […]


Kategoriat
Hankeuutiset

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto kutsuu yrityksiä yhteisrekrykampanjaan

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto kutsuu yrityksiä yhteis­rek­ry­kam­pan­jaan Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto toteuttaa tänä vuonna useampia kampan­joita, joiden tarkoi­tuk­sena on kehittää paikal­listen yritysten työnantajamielikuva- ja rekry­toin­tio­saa­mista sekä houku­tella osaajia Pohjois-Karjalaan yhteis­rek­ryillä. Yritykset voivat kertoa tarpeis­taan sekä ilmoittaa kiinnos­tuk­ses­taan lähteä mukaan koulu­tuk­siin, tilai­suuk­siin ja tapah­tu­miin yrityshaku-verkkokyselyn kautta. ”Tämän vuoden kampanjat yritysten kanssa suunni­tel­laan kyselyn mukaan – eli nyt kannattaa kertoa toiveistaan […]


Kategoriat
Hanke

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeella pyritään edistä­mään kuntien ja yritysten ilmas­to­työtä. Tavoit­teena on, että kunnat ja yritykset kehit­tävät kasva­neen osaamisen ja toimin­tansa vaiku­tusten tunte­muksen kautta uusia toimin­ta­ta­poja ja innovaa­tioita, jotka edistävät alueel­lista elinvoimaa ja samalla vähen­tävät kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä. Hinku-maakuntana Pohjois-Karjala on sitou­tunut vähen­tä­mään päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hanke on jaettu kolmeen […]


Kategoriat
Yleinen

Digitukea verkossa

Digitukea ja ‑ohjeita netissä Netistä löytyy hyviä opassi­vus­toja digilait­teiden ja ‑ohjel­mien käyttöön. Apua löytyy myös sähköisten viran­omais­pal­ve­luiden käyttöön. Tutustu sivus­toihin ja opiskele oman tarpeesi mukaan! ViranomaispalveluitaKategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan Sydämen ääni ‑kampanja puhuu arvojen ja tasapai­noisen elämän puolesta

Pohjois-Karjalan Sydämen ääni ‑kampanja puhuu arvojen ja tasapai­noisen elämän puolesta Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on käynnis­tänyt Sydämen ääni ‑kampanjan, jonka pääroo­lissa on Kiteeltä kotoisin oleva näytte­lijä Miitta Sorvali. Kampanja on kohden­nettu erityi­sesti heille, jotka asuvat Pohjois-Karjalan ulkopuo­lella, mutta joilla on jokin kytkös maakun­taan. Kampan­jassa julkais­taan muutaman kuukauden aikana neljä videota, joissa Sorvali esiintyy pohjois­kar­ja­lai­sena sydämen äänenä. Hahmoon […]