Kulttuu­rista hyvin­vointia Pohjois-Karjalaan

Hanke edistää taiteen ja kulttuurin saavu­tet­ta­vuutta Pohjois-Karjalassa sekä lisää asukkaiden osalli­suutta, hyvin­vointia ja terveyttä taide– ja kulttuu­ri­toi­minnan kautta. 

Hanke on valmis­teltu yhteis­työssä kuntien ja Siun soten kanssa ja tavoit­teena on luoda kestäviä toimin­ta­ta­poja ja yhteistä käsitystä alueen kulttuu­ri­hy­vin­voin­tiin liitty­vistä toimin­ta­pe­ri­aat­teista sekä taide- ja kulttuu­ri­läh­töisten hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden hyödyn­tä­mi­sestä ja tuottamisesta. 

“Kulttuu­ri­hy­vin­voin­nilla tarkoi­te­taan ihmisen yksilöl­listä tai yhtei­söl­li­sesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvin­vointia tai ovat yhtey­dessä siihen. Kulttuu­ri­hy­vin­voinnin perus­tana on ihmisen oma taide- ja kulttuu­ri­suhde sekä sen hyvin­vointia tukevat vaiku­tukset, jotka läpäi­sevät koko ihmisen elämän­kaaren. Kulttuu­ri­hy­vin­vointi on myös näkökulma esimer­kiksi kulttuuri‑, kirjasto‑, kasvatus‑, sote- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden järjes­tä­mi­seen” (Lähde: Kulttuurihyvinvointi-Turun ammattikorkeakoulu) 

Kulttuu­rista hyvin­vointia Pohjois-Karjalaan-hankkeessa tullaan nosta­maan esiin jo hyväksi havait­tuja toimin­ta­ta­poja sekä pilotoi­daan uutta. 

Keväällä 2021 järjes­te­tään tarve­kar­toitus, jonka pohjalta kuntien hyvin­voin­ti­pal­velut sekä SiunSoten kehit­tä­mi­syk­sikkö pohtivat yhdessä kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­pi­lot­teja sekä niiden toteu­tus­paik­koja. Tarpeiden pohjalta pääte­tään pilot­ti­koh­teet ja näistä järjes­te­tään avoin kilpai­lutus touko­kuussa 2021. Pilot­tien toteutus käynnistyy elokuussa. 

Kesälle 2021 on suunnit­teilla kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­pal­ve­luja tuotta­vien tahojen ja tilaa­jien pecha kucha-verkostoitumistapahtuma, jossa asian­tun­te­vassa ja rennossa hengessä alueen kysyntä ja tarjonta saavat kohdata. Tapah­tuma on myös yhteis­ke­hit­tä­mi­sa­lusta tuleville ideoille. 

Hankkeen päättyessä laadi­taan maakun­nal­lisia ohjeis­tuksia kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­pal­ve­luiden hankin­nasta ja toteu­tuk­sista sekä nimetään yhteis­työ­ta­hoja ja vastuu­hen­ki­löitä. Ohjeis­tuksia laadi­taan kokei­luista saatujen palaut­teiden ja hyväksi havait­tujen käytän­töjen pohjalta. Hanke tukee tekeillä olevan Pohjois-Karjalan kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­telman jalkau­tu­mista ja juurtu­mista eri toimi­joiden väliseksi yhteistyöksi. 

Kulttuu­rista hyvin­vointia Pohjois-Karjalaan rikas­tuttaa omalta osaltaan alueel­lista kulttuu­ri­tar­jontaa. Se luo taiteen– ja kulttuu­rin­te­ki­jöille työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia, edistää kulttuu­rista työotetta hoiva­työssä sekä tarjoaa maakunnan asukkaille osallis­tu­misen mahdollisuuksia. 

Hankkeen rahoitus: Opetus– ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riön erityi­sa­vustus kuntien kulttuu­ri­toi­minnan kehit­tä­mis­teh­tä­vään ja kokei­luihin, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton tulevai­suus­ra­hasto, Siun sote — Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen kuntayhtymä 

Hankkeen kesto: 1.12.2020–30.6.2022