Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan

Hanke edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Pohjois-Karjalassa sekä lisää asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä taide- ja kulttuuritoiminnan kautta.   

Hanke on valmisteltu yhteistyössä kuntien ja Siun soten kanssa ja tavoitteena on luoda kestäviä toimintatapoja ja yhteistä käsitystä alueen kulttuurihyvinvointiin liittyvistä toimintaperiaatteista sekä taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalveluiden hyödyntämisestä ja tuottamisesta. 

“Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Kulttuurihyvinvoinnin perustana on ihmisen oma taide- ja kulttuurisuhde sekä sen hyvinvointia tukevat vaikutukset, jotka läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren. Kulttuurihyvinvointi on myös näkökulma esimerkiksi kulttuuri-, kirjasto-, kasvatus-, sote- ja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen” (Lähde: Kulttuurihyvinvointi-Turun ammattikorkeakoulu) 

Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan-hankkeessa tullaan nostamaan esiin jo hyväksi havaittuja toimintatapoja sekä pilotoidaan uutta.  

Keväällä 2021 järjestetään tarvekartoitus, jonka pohjalta kuntien hyvinvointipalvelut sekä SiunSoten kehittämisyksikkö pohtivat yhdessä kulttuurihyvinvointipilotteja sekä niiden toteutuspaikkoja. Tarpeiden pohjalta päätetään pilottikohteet ja näistä järjestetään avoin kilpailutus toukokuussa 2021. Pilottien toteutus käynnistyy elokuussa. 

Kesälle 2021 on suunnitteilla kulttuurihyvinvointipalveluja tuottavien tahojen ja tilaajien pecha kucha-verkostoitumistapahtuma, jossa asiantuntevassa ja rennossa hengessä alueen kysyntä ja tarjonta saavat kohdata. Tapahtuma on myös yhteiskehittämisalusta tuleville ideoille. 

Hankkeen päättyessä laaditaan maakunnallisia ohjeistuksia kulttuurihyvinvointipalveluiden hankinnasta ja toteutuksista sekä nimetään yhteistyötahoja ja vastuuhenkilöitä. Ohjeistuksia laaditaan kokeiluista saatujen palautteiden ja hyväksi havaittujen käytäntöjen pohjalta. Hanke tukee tekeillä olevan Pohjois-Karjalan kulttuurihyvinvointisuunnitelman jalkautumista ja juurtumista eri toimijoiden väliseksi yhteistyöksi. 

Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan rikastuttaa omalta osaltaan alueellista kulttuuritarjontaa. Se luo taiteen- ja kulttuurintekijöille työllistymismahdollisuuksia, edistää kulttuurista työotetta hoivatyössä sekä tarjoaa maakunnan asukkaille osallistumisen mahdollisuuksia. 

Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävään ja kokeiluihin, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahasto, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

Hankkeen kesto: 1.12.2020-30.6.2022