Hakuinfo

Liikenne ja logis­tiik­ka­hank­keiden hakuinfo

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Etelä-Savon ELY-keskus avaavat kaksi erillistä hanke­hakua Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston liikenne- ja logis­tiik­ka­hank­keille. Rahoi­tusta on haetta­vana pk-yritysten toimin­tae­del­ly­tyksiä edistä­viin tielii­ken­teen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen liiken­teen) inves­toin­ti­hank­kei­siin. Lisäksi maakun­ta­liitto myöntää rahoi­tusta liiken­ne­jär­jes­tel­mien strate­gi­seen suunnitteluun.

Hakuajat: 

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto: 20.6.–30.9.2022, hakuil­moitus

Etelä-Savon ELY-keskus: 1.7.–30.9.2022, hakuil­moitus

Hakuinfon esitykset