Blogi

Kun tavaran omista­minen ei ole enää tärkeintä

Circwaste-hankkeessa järjes­tet­tiin maalis­kuun alussa webinaari, jonka teemana oli ”Miten kierto­ta­lous näkyy arjessa?”. Tilai­suu­dessa oli alustuksia kansa­lai­sista ja kulut­ta­jista kierto­ta­lou­dessa, kirjas­tojen roolista kierto­ta­louden mahdol­lis­ta­jina, raken­nus­ko­neiden vuokrauk­sesta, tavaroiden ja huone­ka­lujen kierrä­tyk­sestä sekä vaatteiden korjaa­mi­sesta ja huolta­mi­sesta. Näitä kaikkia teemoja yhdistää ajatus siitä, että erilai­silla toimen­pi­teillä ehkäis­tään jätteen syntymistä.

Turhan kulutuksen välttä­minen ja vähen­tä­minen on tärkeää jätteen synnyn ehkäi­se­mi­sessä. Tämä nousi keskei­sesti esiin webinaarin alussa kuullussa Suomen ympäris­tö­kes­kuksen asian­tun­tijan puheen­vuo­rossa. Kulutuksen vähen­tä­misen ohella olisi keskeistä pidentää jo hankit­tujen tavaroiden käyttö­aikaa huolta­malla ja korjaa­malla. Mutta onko meillä lukuisten tavaroiden omista­jilla osaamista ja kykyä korjata ja huoltaa tavaroita?

Siirty­minen kulut­ta­misen tapaan, jossa omista­minen ei enää ole keskiössä, tukee kierto­ta­louden toteut­ta­mista erinomai­sesti. Tilai­suu­dessa kuulimme Vatupassi Oy:n toimi­tus­joh­tajan kerto­mana siitä, miten raken­ta­misen yleis­ko­neiden vuokraus­toi­minta on ollut kierto­ta­louden ytimessä jo vuosi­kym­meniä – jo paljon ennen kuin kierto­ta­lou­desta terminä edes puhut­tiin. Vastuul­li­suus ja kestävät laitteet ovat vuokraus­toi­min­taan pohjau­tuvan liike­toi­minnan keskei­sintä ydintä.

Vaatteiden huolta­misen ja korjaa­misen teemassa päästiin kuule­maan Pohjois-Karjalan Martoilta tärkeää tietoa siitä, miten vaatteiden käyttöikää pysty­tään piden­tä­mään omilla toimilla. Erilaisten tekstii­lien ominai­suuk­sien tunnis­ta­minen on tärkeää vaatteita hankit­taessa ja niitä huollet­taessa. Keskeistä on se, että vaatteiden hankinnat tehtäi­siin todel­li­seen tarpee­seen eikä ruokit­taisi kulutus­käyt­täy­ty­mi­sellä kerta­käyt­tö­kult­tuuria ja pikamuotia.

Joensuussa sijait­seva Kierrä­tys­keskus Kiertämö puoles­taan mahdol­listaa huone­ka­lujen ja kodin­ta­va­roiden kierrä­tyksen. On tärkeää tietää, että löytyy paikka, josta voi hankkia laaduk­kaita ja hyväkun­toisia huone­ka­luja käytet­tynä edulli­seen hintaan. Samoin on tärkeää olla paikka, minne voi toimittaa uudel­leen­käyttöä varten itselle tarpeet­tomia huone­ka­luja. Jos huone­ka­luja ei saada kiertoon, ne päätyvät jätteeksi. Hyväkun­toisten ja pienellä vaivalla korjat­ta­vien huone­ka­lujen osalta tavoite on, että niille löyde­tään hyödyn­täjiä mahdol­li­simman pitkään.

Oli ilahdut­tavaa kuulla tilai­suu­dessa myös kirjas­tojen tuomista uusista mahdol­li­suuk­sista. Sen lisäksi, että kirjas­toista saa lainaan kirjoja, on lainat­ta­vien tuotteiden valikoima laajen­tunut erilai­sista kulttuuri- ja liikun­ta­puolen kausi­kor­teista aina koripyö­riin saakka. Jos mielessä on koripyörän hankinta ja tekee mieli koeajolle ennen hankin­ta­pää­töstä, koeajo onnistuu kesäai­kaan Joensuun pääkir­jas­tolta löytyvää koripyörää lainaa­malla. On ollut mahtavaa huomata, kuinka paljon kierto­ta­lous pitää sisäl­lään mahdol­li­suuksia ihan taval­li­sessa arjessa.

Taval­linen ja turval­linen arki onkin juuri nyt sitä, mitä toivoisin niin monille.

Aino Heikura
projek­ti­pääl­likkö

Kirjoit­taja toimii projek­ti­pääl­lik­könä Circwaste-hankkeessa.