Circwaste

Circwaste-hankkeesta vauhtia kiertotalouteen

Pohjois-Karjalassa edistetään kiertotaloutta lokakuussa 2016 käynnistyneellä Circwaste-hankkeella. Keskeisenä tavoitteena on valtakunnallisen jätesuunnitelman täytäntöönpano.

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja osatoteuttajia on Pohjois-Karjalasta, Keski-Suomesta, Etelä-Karjalasta ja Varsinais-Suomesta. Kokonaisbudjetti valtakunnalliselle hankkeelle on lähes 19 miljoonaa euroa ja hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Circwaste-hankkeessa on tavoitteena toteuttaa jätehuoltoa kehittäviä ja kiertotaloutta tukevia osahankkeita hankkeen ydinalueilla. Valtakunnallista jätesuunnitelmaa toteutetaan alueilla muun muassa vähentämällä yhdyskuntajätteen määrää, kierrättämällä, lisäämällä materiaalitehokkuutta sekä ehkäisemällä jätteiden syntymistä tuotannossa, teollisuudessa ja kaupan alalla.

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin ympäristöteeman Life IP -ohjelmasta.

Pohjois-Karjalan kokonaisuus Circwaste-hankkeessa

Maakunnan alueella hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi, jätteiden lajittelun parantamiseksi ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Useamman vuoden kestävä hanke mahdollistaa kiertotalouden edistämisen pitkällä aikavälillä Pohjois-Karjalassa. Maakunnan hankekokonaisuuden budjetti on yhteensä noin 1,8 M€.

Pohjois-Karjalassa hankkeen osatoteuttajia ovat Business Joensuu Oy, Karelia-ammattikorkeakoulu, Puhas Oy ja Pikes Oy. Hankkeen alueellisesta koordinaatiosta vastaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Puhas Oy keskittyi osahankkeessaan rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen edistämiseen. Tavoitteena oli rakennus- ja purkujätteen syntypaikkalajittelun tehostaminen, Kontiosuon jätekeskuksen rakennusjätteen kierrätyksen tehostaminen sekä koulutuksen ja neuvonnan lisääminen rakennusjätteen vähentämiseksi. Puhas Oy:n osahanke päättyi vuoden 2019 lopussa.

Business Joensuun osahanke painottui kiertotalouden uusien liiketoimintamallien tunnistamiseen ja sparraamiseen. Lisäksi osahankkeessa kartoitettiin materiaalivirtojen määriä sekä materiaalien jatkohyödyntämismahdollisuuksia. Osahanke päättyi vuoden 2019 loppuun. 

Pikes Oy:n osahankkeen tavoitteena oli Nurmeksen teollisuusalueen sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Osahanke päättyi vuoden 2020 maaliskuussa.

Karelia-ammattikorkeakoulu on laatinut osahankkeessa selvityksen muovijätteiden muodostumisesta Pohjois-Karjalassa. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti maaseudun ja rakentamisen muovijätteet. Karelia-amk:n osahanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rooli hankkeessa on alueellisen kokonaisuuden koordinointi. Hankkeen koordinoinnin tukena työskentelee alueellinen yhteistyöryhmä, jossa on edustettuina osahankkeita toteuttaneet organisaatiot sekä keskeisiä jäte- ja kiertotalousalan toimijoita. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii ELY-keskuksen edustaja. Maakuntaliitto vastaa alueellisesta yhteistyöstä valtakunnallisen jätesuunnitelman toteuttamisessa sekä kiertotalouden edistämisestä. Maakuntaliitto tuottaa kiertotalousteeman ympärille materiaaleja ja tiedotteita, dokumentoi alueen hyviä käytänteitä, organisoi erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä sekä laatii suunnitelman valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanosta alueella. 

Lisätietoja