Circwaste

Circwaste-hankkeesta vauhtia kiertotalouteen

Pohjois-Karjalassa ediste­tään kierto­ta­loutta lokakuussa 2016 käynnis­ty­neellä Circwaste-hankkeella. Keskei­senä tavoit­teena on valta­kun­nal­lisen jätesuun­ni­telman täytäntöönpano.

Hanketta koordinoi Suomen ympäris­tö­keskus (SYKE) ja osato­teut­tajia on Pohjois-Karjalasta, Keski-Suomesta, Etelä-Karjalasta ja Varsinais-Suomesta. Kokonais­bud­jetti valta­kun­nal­li­selle hankkeelle on lähes 19 miljoonaa euroa ja hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Circwaste-hankkeessa on tavoit­teena toteuttaa jätehuoltoa kehit­täviä ja kierto­ta­loutta tukevia osahank­keita hankkeen ydina­lueilla. Valta­kun­nal­lista jätesuun­ni­telmaa toteu­te­taan alueilla muun muassa vähen­tä­mällä yhdys­kun­ta­jät­teen määrää, kierrät­tä­mällä, lisää­mällä materi­aa­li­te­hok­kuutta sekä ehkäi­se­mällä jätteiden synty­mistä tuotan­nossa, teolli­suu­dessa ja kaupan alalla.

Hanke on rahoi­tettu Euroopan unionin ympäris­tö­teeman Life IP ‑ohjel­masta.

Pohjois-Karjalan kokonai­suus Circwaste-hankkeessa

Maakunnan alueella hankkeessa toteu­te­taan toimen­pi­teitä jätteiden synnyn ehkäi­se­mi­seksi, jätteiden lajit­telun paran­ta­mi­seksi ja teolli­suuden sivuvir­tojen hyödyn­tä­mi­seksi. Useamman vuoden kestävä hanke mahdol­listaa kierto­ta­louden edistä­misen pitkällä aikavä­lillä Pohjois-Karjalassa. Maakunnan hanke­ko­ko­nai­suuden budjetti on yhteensä noin 1,8 M€.

Pohjois-Karjalassa hankkeen osato­teut­tajia ovat Business Joensuu Oy, Karelia-ammattikorkeakoulu, Puhas Oy ja Pikes Oy. Hankkeen alueel­li­sesta koordi­naa­tiosta vastaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Puhas Oy keskittyi osahank­kees­saan rakennus- ja purku­jät­teen kierrä­tyksen edistä­mi­seen. Tavoit­teena oli rakennus- ja purku­jät­teen synty­paik­ka­la­jit­telun tehos­ta­minen, Kontio­suon jätekes­kuksen raken­nus­jät­teen kierrä­tyksen tehos­ta­minen sekä koulu­tuksen ja neuvonnan lisää­minen raken­nus­jät­teen vähen­tä­mi­seksi. Puhas Oy:n osahanke päättyi vuoden 2019 lopussa.

Business Joensuun osahanke painottui kierto­ta­louden uusien liike­toi­min­ta­mal­lien tunnis­ta­mi­seen ja sparraa­mi­seen. Lisäksi osahank­keessa kartoi­tet­tiin materi­aa­li­vir­tojen määriä sekä materi­aa­lien jatko­hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuksia. Osahanke päättyi vuoden 2019 loppuun. 

Pikes Oy:n osahank­keen tavoit­teena oli Nurmeksen teolli­suusa­lueen sivuvir­tojen tehok­kaampi hyödyn­tä­minen. Osahanke päättyi vuoden 2020 maaliskuussa.

Karelia-ammattikorkeakoulu on laatinut osahank­keessa selvi­tyksen muovi­jät­teiden muodos­tu­mi­sesta Pohjois-Karjalassa. Tarkas­telun keskiössä ovat erityi­sesti maaseudun ja raken­ta­misen muovi­jät­teet. Karelia-amk:n osahanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton rooli hankkeessa on alueel­lisen kokonai­suuden koordi­nointi. Hankkeen koordi­noinnin tukena työsken­telee alueel­linen yhteis­työ­ryhmä, jossa on edustet­tuina osahank­keita toteut­ta­neet organi­saa­tiot sekä keskeisiä jäte- ja kierto­ta­lous­alan toimi­joita. Yhteis­työ­ryhmän puheen­joh­ta­jana toimii ELY-keskuksen edustaja. Maakun­ta­liitto vastaa alueel­li­sesta yhteis­työstä valta­kun­nal­lisen jätesuun­ni­telman toteut­ta­mi­sessa sekä kierto­ta­louden edistä­mi­sestä. Maakun­ta­liitto tuottaa kierto­ta­lous­teeman ympärille materi­aa­leja ja tiedot­teita, dokumentoi alueen hyviä käytän­teitä, organisoi erilaisten tilai­suuk­sien ja tapah­tu­mien järjes­tä­mistä sekä laatii suunni­telman valta­kun­nal­lisen jätesuun­ni­telman toimeen­pa­nosta alueella. 

Lisätie­toja