Päästöt kuriin

Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke

Hankkeessa tuetaan Pohjois-Karjalan Hinku-tavoitteen, eli 80 % päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teen, saavut­ta­mista edistä­mällä kunnissa tehtävää ilmas­to­työtä. Päähuomio on maakunnan suurim­pien päästö­läh­teiden, tielii­ken­teen ja lämpö­ener­gian, vähen­tä­mi­sessä. Hanke tarjoaa kunnille tukea ja etsii yhteis­työssä erilaisia toteut­ta­mis­ta­poja tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi. Haasteita ja ratkai­suja kartoi­te­taan yhdessä myös maakun­nal­lisen energia­neu­vonnan kanssa.

Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hankkeessa selvi­te­tään, millaiset mahdol­li­suudet Pohjois-Karjalassa on vähentää liikku­misen tarvetta tai tarjota vähemmän ilmastoa kuormit­tavia liikku­misen vaihtoeh­toja. Teemana on myös kuntien tukeminen uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­mi­sessä ja energia­te­hok­kuuden kasvat­ta­mi­sessa. Tavoit­teena on myös lisätä kuntien mahdol­li­suuksia hakea rahoi­tusta omaan ilmas­to­työ­hönsä. Tähän sisältyy eri rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­siin pereh­ty­minen ja kuntien avusta­minen hakemusten teossa.

Työmat­ka­lii­ken­teen vähen­tä­mi­seksi etätyö­pis­teiden verkostoa kehite­tään maakunnan alueelle hyödyn­täen olemassa olevia tyhjiä tiloja ja kiinteis­töjä. Näiden etätyö­pis­teiden kiinteis­töjen mahdol­li­suuksia siirtyä lämmi­tyk­sessä uusiu­tuvan energian käyttöön selvi­te­tään. Toimen­pi­teinä ovat henki­lö­koh­tainen neuvonta, tiedot­ta­minen, erilaisten tilai­suuk­sien järjes­tä­minen kunnille ja toimi­joille sekä etätyö­pis­tei­siin liittyvän yhteis­työ­ver­koston luominen kuntien välille. Etätyö­pis­teiden verkoston pilottia kehite­tään yhdessä Joensuun, Kontio­lahden ja Rääkkylän kanssa.

Kunnissa järjes­tet­tä­vissä yhtei­sissä tilai­suuk­sissa käsitel­lään hankkeessa tehtävän ilmas­to­työn hyötyjä alueen elinvoi­mai­suuden kannalta.

Maalis­kuun 2022 alussa alkaneen ja vuoden kestävän hankkeen kustan­nusarvio on 114 000 euroa, josta ympäris­tö­mi­nis­te­riön avustuksen osuus on 70 %. Rahoitus myönnet­tiin ympäris­tö­mi­nis­te­riön Alueet kuntien ilmas­to­työn tukena ‑haussa.

Lisätie­toja