Tiedot­teet

Itäradan suunnit­telu vauhtiin

Itäradan suunnit­telua varten perus­te­taan osakeyhtiö, Itärata Oy. Yhtiön perus­ta­mista koskevat asiakirjat allekir­joi­tet­tiin 29.3., tiedottaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Yhtiön toimia­lana on Lentorata–Porvoo–Kouvola nopeaan junayh­tey­teen liittyvä raide­lii­ken­nein­fra­struk­tuurin suunnit­telu raken­ta­mis­val­miu­teen asti. Valmis­tues­saan Itärata palve­lisi pääkau­pun­ki­seutu mukaan lukien lähes kahta miljoonaa ihmistä.Myöskoko Itä-Suomen saavu­tet­ta­vuus paranee ja houkut­te­le­vuus kasvaa investointikohteena.

Valtion osuus yhtiössä on 51 prosenttia. Pohjois-Karjalasta yhtiössä ovat mukana Joensuu, Lieksa, Kitee ja Nurmes.

Lento­radan toteutus on edellytys Lentorata–Porvoo–Kouvola-raideyhteyden toteu­tu­mi­selle. Lento­radan suunnit­telun edistä­minen raken­ta­mis­val­miu­teen on erillisen yhtiön, Suomi-rata Oy:n, vastuulla.