Kategoriat
Tiedote

Savon ja Karjalan ratojen välitys­kykyä on paran­net­tava viipymättä

Itä-Suomen maakun­tien liitot: Savon ja Karjalan ratojen välitys­kykyä on paran­net­tava viipy­mättä Itä-Suomen maakun­nilla on kasvava huoli rappeu­tu­vasta rataver­kosta itäisessä Suomessa. Raide­lii­ken­teen kriit­tisiä pullon­kau­loja käsitel­tiin Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunnan kokouk­sessa tiistaina 16.5. Kokouk­sessa julkis­tet­tiin maakun­tien laatima kannan­otto Savon ja Karjalan ratojen kehit­tä­mi­seksi. Venäjän Ukrai­naan aloit­taman hyökkäys­sodan johdosta tapah­tu­neet toimin­taym­pä­ristön muutokset näkyvät vahvasti koko itäisen Suomen liiken­ne­jär­jes­tel­mässä, erityi­sesti Savon […]


Kategoriat
Tiedote

Itäradan suunnit­telu vauhtiin

Itäradan suunnit­telu vauhtiin Itäradan suunnit­telua varten perus­te­taan osakeyhtiö, Itärata Oy. Yhtiön perus­ta­mista koskevat asiakirjat allekir­joi­tet­tiin 29.3., tiedottaa liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teriö. Yhtiön toimia­lana on Lentorata–Porvoo–Kouvola nopeaan junayh­tey­teen liittyvä raide­lii­ken­nein­fra­struk­tuurin suunnit­telu raken­ta­mis­val­miu­teen asti. Valmis­tues­saan Itärata palve­lisi pääkau­pun­ki­seutu mukaan lukien lähes kahta miljoonaa ihmistä.Myöskoko Itä-Suomen saavu­tet­ta­vuus paranee ja houkut­te­le­vuus kasvaa inves­toin­ti­koh­teena. Valtion osuus yhtiössä on 51 prosenttia. Pohjois-Karjalasta […]