Blogi

Tuhan­sien haukien maakunta

Kiinnostus Suomea ja sen luontoa kohtaan on valtavan suuressa kasvussa erilaisten poikkeus­ti­lojen seura­tessa toisiaan. Yksi vahvasti kasvava matkailun ala on kalastus.

Tutki­musten mukaan 18 prosenttia kaikista matkai­li­joista on kiinnos­tunut kalas­tuk­sesta, mikä tarkoittaa hurjaa poten­ti­aalia. Meidän on siis tiedet­tävä, mitä kalas­tuk­selta halutaan ja mikä jarruttaa kalas­tus­mat­kailun kasvua.

Matkai­li­joiden mukaan tärkeimpiä kalas­tus­paikan valinnan kritee­rejä ovat hieno ympäristö, saalis­var­muus, oma rauha sekä mahdol­li­suudet isoihin kaloihin. Kalas­tajat haluai­sivat pyytää esimer­kiksi enemmän suurkuhaa, ‑haukea tai ‑ahventa. Näiden meille hyvin taval­listen kalojen perässä matkus­te­taan huomat­tavan paljon eri puolille maailmaa.

Minulle oli yllätys, että kalas­tuk­sesta kiinnos­tu­neiden mielestä Suomesta ei suurka­la­paik­koja löydy riittä­västi ja suoma­lai­setkin matkus­tavat suurhau­kien perässä maail­malle. Onko kyse siitä, ettei isoja kaloja ole, vai siitä, ettei niiden sijaintia tiedetä?

Kalastus kiinnostaa matkai­li­joita, mutta kalapaik­kojen tunte­musta on vain harvalla. Lisäksi taval­li­sella turis­tilla ei ole omaa venettä ja sopivia kalas­tus­vä­li­neitä. Juuri tähän tarvit­semme suuren joukon kalas­tusalan yrittäjiä.

Hyvät puitteet ja hienot kalavedet eivät valitet­ta­vasti kalas­tus­mat­kailun kehit­tä­mi­sessä riitä, vaan Pohjois-Karjala ja Suomi tarvitsee suuren määrän kalas­tus­ko­ke­muksia tarjoavia palve­lun­tuot­tajia jo olemassa olevien lisäksi.

Keskeinen haaste matkailun kehit­tä­mi­sessä on lupakäy­tän­töjen hanka­luus. Yhdellä vavalla saa kalastaa ostet­tuaan kalas­tus­kortin, mutta usealla vavalla tai pyydyk­sillä kalas­ta­mi­seen tarvi­taan jo kalata­lous­a­lueen lupa. Suomessa on 118 kalatalousaluetta.

Ja mikäli näissä yhtenäisiä kalastuslupa-alueita ei ole saatu sovittua, yhtenäinen järvi voi pilkkoutua osakas­kun­nit­tain erillisten kalastuslupa-alueiden mosaiikiksi.

Lisäksi lupia myydään hyvin erilai­silla käytän­nöillä. Jossain voit maksaa tilille, jossain soitat yksityis­hen­ki­lölle ja ostat häneltä luvan kätei­sellä ja jostain saat ostettua luvan huolto-asemalta. Miten tämän kokee matkai­le­maan tuleva kalas­tus­tu­risti Keski-Euroopasta?

Merkit­tävä kehity­saskel olisi, jos Suomeen luotai­siin matka­pu­he­lin­so­vellus, jolla voit oman sijain­tisi perus­teella ostaa luvan mobii­listi mihin tahansa.

Kannat­taako kalas­tus­mat­kailua kehittää?

Tanskassa toimijat ovat laske­neet kalas­tus­mat­kailun hyötyä paikal­li­sille yhtei­söille. Hauen vapaka­lastus tuottaa Tanskalle noin 170 euron tulot jokaista saalis­kiloa kohden. Meritai­menen osalla luku on 350 euroa kilolta, ja suurim­malla joella Gudenålla vapaka­las­tajan saaman lohen talou­del­linen arvo on lähes 900 euroa.

Tämä edellyttää sujuvia käytän­töjä ja hyviä tuotteita. Laaduk­kaasti toteu­tet­tuna kalastus on suuren luokan liike­toi­mintaa, jota kannattaa kestä­västi kehittää.

Markus Hirvonen
Markus Hirvonen
maakun­ta­joh­taja

Kirjoitus on julkaistu ensim­mäisen kerran Sanoma­lehti Karja­laisen Kolumnivieras-palstalla 6.5.2022.