Tiedot­teet

Uusi EU-ohjelmakausi alkamaisillaan

EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan 2021–2027 ohjelman, Uudis­tuva ja osaava Suomi, käynnis­ty­minen on lähem­pänä kuin koskaan. Vaikka itse ohjelma on vielä varsi­naista hyväk­sy­mistä vailla Euroopan komis­siossa, on Suomi käynnis­tä­mässä ohjelmaa omalla riskillä.

Aivan lähiai­koina saadaan valmiiksi uuden EURA2021-tietojärjestelmän tekniset yksityis­kohdat, jonka jälkeen hanke­haut voidaan käynnistää. Arvio aikatau­lusta on yritys­ra­hoi­tuksen osalta maalis­kuun alkupuoli, ja kehit­tä­mis­ra­hoi­tuksen osalta maalis­kuun aikana. Jos tämä aikatau­luarvio pitää, saadaan uudet hankkeet kesäkuussa Pohjois-Karjalassa maakunnan yhteis­työ­ryhmän (MYR) käsit­te­lyyn ja alkamaan heti kesälo­ma­kauden jälkeen.

Pohjois-Karjalassa välit­tä­vinä viran­omai­sina eli hanke­ra­hoit­ta­jina toimivat Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Etelä-Savon ELY-keskus, joka palvelee Itä-Suomea niin sanot­tuna rakennerahasto-ELY:nä.

Myöntö­val­tuudet välit­tä­ville toimie­li­mille on jo annettu. Tämän vuoden hakuihin maakun­ta­lii­tolla on käytet­tä­vissä 6,3 miljoonaa ja ELY-keskuksella 21,5 miljoonaa euroa Euroopan alueke­hi­tys­ra­has­tosta sekä ELY-keskuksella lisäksi Euroopan sosiaa­li­ra­has­tosta 10,2 miljoonaa euroa.