Tiedot­teet

Joensuun seudun asema vahvistuu ampuma­hiihdon maail­man­luokan valmennuskeskuksena

Joensuun seudulla vahvis­te­taan ampuma­hiihdon valmen­nus­toi­mintaa ja luodaan lajin valmen­nus­keskus laajalla eri toimi­joiden yhteistyöllä.

Joensuun seudulla on kehitetty ampuma­hiihdon olosuh­teita, valmen­nusta ja kansain­vä­listä kilpai­lu­toi­mintaa vuosi­kym­menten ajan. Kontio­lahden kunnan, Joensuun kaupungin ja Suomen Ampuma­hiih­to­liiton yhteis­työstä tuorein osoitus on vuoden 2027 MM-kisojen haku.

Seuraa­vaksi tavoit­teena on luoda parhaat mahdol­liset olosuh­teet lajin ympäri­vuo­ti­seen toimin­taan ja urhei­li­joiden päivit­täi­seen harjoit­te­luun usean eri toimijan yhteis­työllä. Samalla urhei­li­joita tuetaan niin sanotulla kaksoi­su­ralla, mikä tarkoittaa tavoit­teel­lisen urheilun ja opiskelun tai muun työn tasapai­noista yhdis­tä­mistä. Tähän kokonai­suu­teen kuuluu North-Karelia Biathlon Academy 2023 – Ampuma­hiihdon tapahtuma- ja harjoi­tus­kes­kuk­sesta johta­vaksi valmen­nus­kes­kuk­seksi ‑hanke.

- Maail­malla arvoki­sa­paik­ka­kunnat ovat samalla myös valmen­nus­kes­kuksia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kertoo Itä-Suomen liikun­tao­piston projek­ti­asian­tun­tija Tomi-Pekka Riihi­vuori.

Hankkeessa selvi­te­tään tämän hetken puutteet ja kehitys­tar­peet sekä kehitys­mah­dol­li­suudet. Valmen­nus­kes­kus­toi­minnan muodos­ta­mi­sessa määri­tel­lään ja selkey­te­tään eri toimi­joiden roolit, jotta urhei­lijan on helppo muuttaa seudulle raken­ta­maan kaksoi­su­raansa. Myös leiri­myynti, markki­nointi ja viestintä ovat olennainen osa valmen­nus­kes­kuksen toimintaa.

Joensuun seutu tarjoaa jo tällä hetkellä hyvät mahdol­li­suudet yhdistää huippu-urheilijan ura ja muu arki monipuo­listen opiskelu- ja harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sien ansiosta. Seudulla asuukin suurin osa ampuma­hiihdon aikui­sur­hei­li­joista, jotka edustavat Suomea kansain­vä­li­sissä kisoissa.

- Lisään­ty­neestä urhei­li­ja­mää­rästä johtuen nykyinen Joensuun urhei­lua­ka­te­mian valmen­nus­re­surssi ei riitä vastaa­maan valmen­nus­tar­vetta. Osa urhei­li­joista haluaa säilyttää myös leirien välillä kontaktin samaan valmen­ta­jaan, jonka kanssa on tekemi­sissä liiton ryhmissä, Riihi­vuori kertoo.

Lisäksi hankkeessa kokeil­laan etäval­men­nus­pal­velua ja kartoi­te­taan muita digitaa­lisia ratkai­suja, joita voi soveltaa muissakin urheilulajeissa.

- Ampuma­hiihdon kannalta valmen­nus­toi­minnan vahvis­ta­misen ja kehit­tä­misen kestoaihe on pitkä­jän­tei­syys. Ampuma­hiih­to­liitto haluaa tukea urhei­li­joiden kaksoi­suraa ja on tärkeää, että pääsemme Joensuun seudulla uudelle tasolle valmen­nuk­sessa tällä hankkeella. Digita­li­saatio tunkee myös huippuur­heilun valmen­nuk­seen, ja hankkeessa digitaa­listen ratkai­sujen tutki­minen ja toteutus on myös keskiössä, toteaa Suomen ampuma­hiih­to­liiton lajipääl­likkö Jarkko Kauppinen.

Yhteis­työssä ovat mukana Suomen ampuma­hiih­to­liitto, Itä-Suomen liikun­tao­pisto, Joensuun urhei­lua­ka­temia, Joensuun kaupunki, Kontio­lahden kunta, Kontio­lahden Urhei­lijat ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Käytän­nössä hanke­ko­ko­nai­suus muodostuu kahdesta osiosta: Itä-Suomen liikun­tao­piston toteut­ta­masta ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton rahoit­ta­masta valmen­nus­kes­kus­pro­jek­tista sekä valmen­nus­toi­minnan kehit­tä­mi­sestä, jossa vahvis­te­taan sekä ampuma­hiih­to­liiton valmen­nusta Joensuun seudulla että urhei­lua­ka­te­mian toimintaa.

- Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dionin aluetta on kehitetty syste­maat­ti­sesti vuosia. Tämä on jälleen yksi hieno kehity­saskel, jonka myötä infraa päästään hyödyn­tä­mään vielä paremmin ympäri­vuo­ti­sesti ja entistä laajem­massa harjoi­tus­toi­min­nassa. Myös keskit­tyvät ja lisään­tyvät valmen­nus­re­surssit pystyvät hyödyn­tä­mään alueen vahvuuksia paremmin, sanoo Kontio­lahden Urhei­li­joiden puheen­joh­taja Kimmo Turunen.

Lisätiedot: Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen, p. 0400 818 352, Itä-Suomen liikun­tao­piston projek­ti­asian­tun­tija Tomi-Pekka Riihi­vuori, p. 050 477 6731, Suomen Ampuma­hiih­to­liiton lajipääl­likkö Jarkko Kauppinen, 040 5746580, Kontio­lahden Urhei­li­joiden puheen­joh­taja Kimmo Turunen, 050 563 3480, Joensuun urhei­lua­ka­te­mia­toi­minnan kehit­täjä Tarmo Koivu­ranta, p. 050 590 1353.