Tiedot­teet

Kerta­kor­vaus­hank­keiden kautta vauhtia tutki­muk­seen, digita­li­saa­tioon ja kiertotalouteen

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on avannut hanke­haun Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston kerta­kor­vaus­hank­keille, jotka toteut­tavat seuraavia toimin­ta­lin­joja ja erityistavoitteita:

Toimin­ta­linja 1 Innova­tii­vinen Suomi

• Erityis­ta­voite 1.1 Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­oton parantaminen

• Erityis­ta­voite 1.2 Digita­li­saa­tion etujen hyödyn­tä­minen kansa­laisten, yritysten ja julkis­hal­linnon hyväksi

Toimin­ta­linja 2 Hiili­neut­raali Suomi

• Erityis­ta­voite 2.1 Energia­te­hok­kuus­toi­men­pi­teiden edistä­minen ja kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähentäminen

• Erityis­ta­voite 2.3 Kierto­ta­lou­teen siirty­misen edistäminen

Tulokset keskiössä – kevyempi hankehallinnointi

Kerta­kor­vaus on tuotos­pe­rus­teinen kustan­nus­malli, jossa tuen saajan ei tarvitse esittää tosit­teita hankkeesta aiheu­tu­vista kustan­nuk­sista tuen maksa­misen hakemisen, paikan päällä varmen­nuksen tai tarkas­tuksen yhtey­dessä. Tuki makse­taan toteut­ta­jalle mikäli hanke­suun­ni­tel­massa ennalta määri­telty tuotos on toteu­tunut. Kustan­nus­malli sopii siis hankkeille, joiden tulokset ja toimen­pi­teet ovat selkeästi määri­tel­tä­vissä ja toden­net­ta­vissa. Hankkeiden tuotok­sina voivat olla esimer­kiksi esisel­vi­tykset, seminaarit ja julkaisut. Hankkeiden kokonais­kus­tan­nukset ovat enintään 200 000 euroa.

Järjes­tämme hakua koskevan infoti­lai­suuden 5.10. kello 9–10. Ilmoit­taudu hakuin­foon Pohjois-Karjalan tapah­tu­ma­ka­len­terin kautta. Hanke­haku päättyy 13.11.2022.