Tiedot­teet

Kuntien ilmas­totyö on konkreet­tisia tekoja

Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke on järjes­tänyt kevään ja alkukesän aikana Pohjois-Karjalan kunnissa tapaa­misia, joissa kunnille on laadittu tulevai­suuden päästö­vä­hen­nys­polut Suomen ympäris­tö­kes­kuksen (SYKE) skenaa­rio­työ­ha­kulla. Samalla on kartoi­tettu kuntien ilmas­to­työn nykytilaa ja haasteita.

Kunnat voivat käyttää laadit­tuja skenaa­rioita ilmas­to­työnsä kehittämisessä.

Pohjois-Karjalan kunnissa päästöjä on vähen­netty esimer­kiksi kauko­lämmön tuotan­toon ja raken­nusten energia­te­hok­kuu­teen liitty­vien paran­nusten avulla. Kauko­lämpöä tuote­taan pääsään­töi­sesti biopoh­jai­silla ratkai­suilla. Maakunnan kokonais­päästöt ovat vähen­ty­neet 34,3 prosenttia vuodesta 2007.

- Kunnissa suurim­pana haasteena ilmas­to­pääs­töjen vähen­tä­mi­selle on resurssit. Tämä on hyvin ymmär­ret­tävää etenkin pienem­missä kunnissa. Suurem­missa kunnissa resurs­si­haaste tulee siitä, että toimen­pi­teiden toteut­ta­mi­seen tarvi­taan hanke­ra­hoi­tusta, projek­ti­suun­nit­te­lija Eetu Ahlberg.

Pohjois-Karjala on yksi Suomen Hinku-maakunnista. Se tarkoittaa, että maakunta on sitou­tunut yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähen­tä­mään maakunnan kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Maakunnan 13:sta kunnasta kahdeksan kuuluu Hinku-verkostoon.

- Kunnat ovat asetta­neet itsel­leen haastavia päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teita, joiden saavut­ta­mi­seksi tarvi­taan monen­laisia toimen­pi­teitä. Kunnissa on paljon hyödyn­tä­mä­töntä poten­ti­aalia siinä, millaisia vaiku­tus­ta­poja ne hyödyn­tävät ilmas­to­työs­sään. On ollut hienoa huomata, että suurin osa on kiinnos­tunut osallis­tu­maan erilai­siin kehit­tä­mis­hank­kei­siin, Ahlberg toteaa kunta­kier­rok­sella saadusta palautteesta.

Kunnat ovat merkit­tä­vässä asemassa ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­mi­sessä, sillä siellä isoja kansain­vä­lisiä ilmas­to­ta­voit­teita voidaan pilkkoa konkreet­ti­siksi teoiksi.

- Ilmas­to­po­li­tiikka tulee ymmär­ret­tä­väm­mäksi tekemisen kautta.

Hinku-verkostoon kuuluvat Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu ja Tohma­järvi. Näistä kunta-alan energian­te­hok­kuus­so­pi­muk­seen kuuluvat Joensuu ja Kitee.

- Tapaa­mi­sissa tuli myös selville, että verkoston toiminta kiinnostaa myös siihen toistai­seksi kuulu­mat­tomia kuntia, Ahlberg kertoo.

Seuraa­vaksi kuntien kanssa ryhdy­tään suunnit­te­le­maan päästöjä vähen­täviä toimen­pi­teitä ja tukemaan kuntia eri rahoi­tus­hauissa. Tässä työssä hyödyn­ne­tään Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton Ilmasto- ja energiaoh­jelmaa 2030 ja sen toimenpidesuunnitelmaa.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto käynnisti Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hankkeen maalis­kuun 2022 alussa. Sen rahoi­tuk­sesta 70 prosenttia tulee ympäris­tö­mi­nis­te­riön Alueet kuntien ilmas­to­työn tukena ‑ohjel­masta.