Tiedot­teet

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaihekaavan

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaiheen kaava­kartan, merkinnät ja määräykset sekä kaava­se­los­tuksen liittei­neen kokouk­ses­saan 13. kesäkuuta.

Vaihe­kaavaa on laadittu noin kahden vuoden ajan. Sen teemoina ovat turve­tuo­tanto, arvok­kaat suot ja raken­nettu kulttuu­riym­pä­ristö. Muuttu­neen maail­man­ti­lan­teen takia maakun­ta­kaa­va­se­los­tuk­seen on tehty lisäys, joka koskee huolto­var­muutta. Myös ilmas­to­vai­ku­tusten arviointia on täsmennetty.

Kun Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäinen vaihe saa lainvoiman, kumoutuu Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040 turve­tuo­tannon osalta sekä maakun­nal­li­sesti merkit­tävän raken­netun kulttuu­riym­pä­ristön osalta. Luonnon­suo­je­lua­lueita ei kumota. Kaavaan osoitet­tavat soiden­suo­je­lua­lueet täyden­tävät voimassa olevan kaavan suojelualueverkostoa.

Kokouk­sessa joensuu­lainen maakun­ta­val­tuu­tettu Petteri Tahva­nainen (vas.) esitti seitsemän suon poista­mista turve­tuo­tan­toa­lueiden listalta. Esitystä kannatti joensuu­lainen Alia Dannen­berg (vas.). Tahva­naisen esittä­mien soiden yhteen­las­kettu pinta-ala on niin merkit­tävä, että kaavassa turve­tuo­tan­nolle osoitetut tavoit­teet olisi pitänyt avata uudel­leen. Kokouk­sessa päädyt­tiinkin äänes­tä­mään siitä, jatke­taanko kaava-asian käsit­telyä vai palau­te­taanko se valmis­te­luun. Asian käsit­telyä kokouk­sessa päätet­tiin jatkaa äänin 45–5.

Maakun­ta­kaa­vassa osoite­taan EO/tu ‑merkin­nällä jo tuotan­nossa olevat tai tuotan­toon luvitetut turve­tuo­tan­toa­lueet (2 995 ha). Uusina kohteina on 29 tuotan­to­po­ten­ti­aa­lista suota (4 021 ha) turve­tuo­tan­toon sovel­tuvan osa-aluealuerajauksen (tu) sisäpuo­lella (5 611 ha).

Luonnon­suo­je­lul­li­sesti arvok­kaita soita kaavassa on 26 kappa­letta (4 372 ha) luonnon­suo­je­lua­luetta osoit­ta­valla merkin­nällä (SL).

Kaava sisältää 326 kohdetta ja 22 aluetta maakun­nal­li­sesti merkit­tävää raken­nettua kulttuu­riym­pä­ristöä osoit­ta­valla merkin­nällä (ma/km). Merkinnän alla on 95 uutta kohdetta ja kuusi uutta aluetta.

Lisätiedot: maakun­ta­val­tuuston puheen­joh­taja Seppo Eskelinen, p. 050 514 3350, [email protected], aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Timo Korka­lainen, p. 045 663 5376, [email protected]