Kategoriat
Tiedote

Luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ei tyytynyt hallinto-oikeuden päätök­seen maakun­ta­kaavan turvetuotantoalueista

Luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ei tyytynyt hallinto-oikeuden päätök­seen maakun­ta­kaavan turve­tuo­tan­toa­lueista Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri on hakenut valitus­lupaa korkeim­malta hallinto-oikeudelta Itä-Suomen hallinto-oikeuden 20.9.2023 antamaan päätök­seen, joka koski Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan 2040 ensim­mäisen vaiheen turve­tuo­tan­to­rat­kai­suja. Hallinto-oikeus päätti kumota kaavasta kuusi suota, jotka kuuluvat luonnon­ti­lai­suus­luok­kaan 2. Päätös perustui luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piirin tekemään valituk­seen. Piiri vaati, että kaavan turve­tuo­tan­to­rat­kaisut on kumottava […]


Kategoriat
Tiedote

Hallinto-oikeus pudotti kuusi suota pois maakun­ta­kaavan 1. vaiheen turvetuotantoalueista 

Hallinto-oikeus pudotti kuusi suota pois maakun­ta­kaavan 1. vaiheen turve­tuo­tan­toa­lueista  Hallinto-oikeus antoi 20.9.2023 päätöksen Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan 2040, 1. vaihetta koske­vassa valituk­sessa, joka koski maakun­ta­kaavan turve­tuo­tan­to­va­rauksia. Hallinto-oikeus päätti kumota 29 turve­tuo­tan­toon sovel­tu­vien alueiden (tu) joukosta kuusi suota, jotka kuuluvat luonnon­ti­lai­suus­luok­kaan II. Kumotut alueet sijait­sevat Ilomant­sissa ja Tohma­jär­vellä. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kumot­tujen soiden pinta-ala on yhteensä […]


Kategoriat
Tiedote

Energian­tuo­tan­toon ja ‑siirtoon liittyvä kysely käynnissä

Energian­tuo­tan­toon ja ‑siirtoon liittyvä kysely käynnissä Maakun­ta­liitto haluaa kuulla ihmisten näkemyksiä Pohjois-Karjalan energian­tuo­tan­nosta ja energian­siir­rosta nykyhetken ja tulevai­suuden osalta.  Kysely liittyy Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan 2040 toiseen vaihee­seen, jonka teemana on energia ja maisemat. Toisen vaihe­kaavan laadinnan yhtey­dessä tehdään myös energia­sel­vitys. Mieli­pi­teet esimer­kiksi eri energian­tuo­tan­to­muo­doista ovat kaava­työn tekijöille arvok­kaita. Vastaa­jien kesken arvotaan kolme Pohjois-Karjala ‑aiheista tuote­pal­kintoa. Kyselyyn […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­kaa­vassa otetaan saimaan­norpan elina­lueet huomioon myös luonnon­suo­je­lua­lueiden ulkopuolelta

Maakun­ta­kaa­vassa otetaan saimaan­norpan elina­lueet huomioon myös luonnon­suo­je­lua­lueiden ulkopuo­lelta Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto valmis­telee osa-aluemaakuntakaavaa, jossa käsitel­lään Heinä­veden kunnan maankäyt­tö­ky­sy­myksiä. Heinä­vesi liittyi osaksi Pohjois-Karjalaa vuoden 2021 alussa, ja kaava­työssä sovite­taan Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan. Samalla yhtenäis­te­tään maakun­ta­kaa­va­mer­kinnät ja tarkas­tel­laan Heinä­veden maankäytön tavoi­te­tilaa vuoteen 2040 saakka. Kaava­luonnos oli alkuvuo­desta nähtä­villä ja lausun­to­kier­rok­sella. Palau­tetta tuli eniten saimaan­norpan pesimäalueista. […]


Kategoriat
Tiedote

Heinä­vesi sovite­taan Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan – kaava­luonnos nähtäville

Heinä­vesi sovite­taan Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan – kaava­luonnos nähtä­ville Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040:n toisen vaiheen kaavan laadinta on edennyt luonnos­vai­hee­seen. Maakun­ta­hal­litus hyväksyi kaava­luon­noksen sekä päätti lähettää sen lausun­noille ja asettaa julki­sesti nähtä­ville tammi­kuun 2023 loppuun saakka. Toisen vaiheen kaavan teemana on vuoden 2021 alussa Pohjois-Karjalaan liittynyt Heinä­veden kunta. Työssä sovite­taan Etelä-Savon maakun­ta­kaava Heinä­veden osalta Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaa­vaan ja yhtenäistetään […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­kaavan vaihe­kaava voimaan maakun­ta­hal­li­tuksen päätöksellä

Maakun­ta­kaavan vaihe­kaava voimaan maakun­ta­hal­li­tuksen päätök­sellä Pohjois-Karjalan maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaiheen kaava­kartan, merkinnät ja määräykset sekä kaava­se­los­tuksen kokouk­ses­saan 13. kesäkuuta. Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ry teki kaava­pää­tök­sestä kunnal­lis­va­li­tuksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koskee turve­tuo­tan­toa­lueiden ratkaisua, ja piiri vaatii, että vaihe­kaava kumotaan lainvas­tai­sena ja palau­te­taan uudel­leen valmis­te­luun. Maanan­taina 26.9. kokoon­tunut Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus antoi lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Maakuntahallitus […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaihekaavan

Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaihe­kaavan Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaiheen kaava­kartan, merkinnät ja määräykset sekä kaava­se­los­tuksen liittei­neen kokouk­ses­saan 13. kesäkuuta. Vaihe­kaavaa on laadittu noin kahden vuoden ajan. Sen teemoina ovat turve­tuo­tanto, arvok­kaat suot ja raken­nettu kulttuu­riym­pä­ristö. Muuttu­neen maail­man­ti­lan­teen takia maakun­ta­kaa­va­se­los­tuk­seen on tehty lisäys, joka koskee huolto­var­muutta. Myös ilmas­to­vai­ku­tusten arviointia on täsmen­netty. Kun Pohjois-Karjalan […]