Tiedot­teet

Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman valmis­te­lu­hank­keiden haku avautuu 29.8.

Varsi­naisia hankkeita suunnit­te­levat voivat kehitellä ideoi­taan yhdessä, etsiä sopivia kumppa­neita ja kartoittaa muita vastin­ra­hoi­tus­läh­teitä eri maissa.

Interreg-rahoitteisen Pohjoinen periferia ja arktinen 2021–2027 ‑ohjelman ensim­mäinen valmis­te­lu­hank­keiden haku toteu­te­taan 29.8.–19.9.2022.

Pohjoinen periferia ja arktinen (NPA) ‑yhteis­työ­oh­jelma perustuu aikai­sem­pien ohjel­mien hyviin kokemuk­siin. Ohjelma-alue on nyt suppeampi, kun Pohjois-Irlanti ja Skotlanti eivät enää kuulu siihen. Irlan­nista on tullut mukaan uusia alueita. Norjasta ohjel­maan kuuluvat Nordlandin ja Troms-Finnmarkin maakunnat.

Valmis­te­lu­hank­keen kautta hyviin tuloksiin

Kokemukset ovat osoit­ta­neet, että valmis­te­lu­hank­keiden kautta syntyy vahvoja, tasapai­noisia kumppa­nuuksia ja menes­tyk­sel­lisiä hankkeita. NPA-ohjelman nopea käynnis­ty­minen edellyttää, että varsi­naisia hankkeita suunnit­te­levat voivat kehitellä ideoi­taan yhdessä, etsiä sopivia kumppa­neita ja kartoittaa muita vastin­ra­hoi­tus­läh­teitä eri maissa. Tämän haun rahoi­tet­ta­vista hankkeista seuran­ta­ko­mitea päättää alustvan tiedon mukaan 23.11.2022. Valmis­te­lu­hank­keet tähtäävät NPA-ohjelman varsi­naisten hankkeiden 3. ja 4. hakukierroksille.

Rahoi­tusta voi hakea uuden ohjelman kahdelle toimin­ta­lin­jalle ja niiden eritystavoitteisiin.

  1. toimin­ta­linja: muuntau­tu­mis­ky­kyisten ja houkut­te­le­vien NPA-yhteisöjen innovaa­tio­ka­pa­si­teetin vahvistaminen,
  2. toimin­ta­linja: vahvis­te­taan NPA-yhteisöjen kykyä sopeutua ilmas­ton­muu­toksen vaiku­tuk­siin ja varmistaa raaka-aineiden riittävyys.

Interreg NPA rahoittaa kahden tyyppisiä valmisteluhankkeita:

  1. Kuusi kuukautta kestävä valmis­te­lu­hanke, jonka kokonais­bud­jetti on enintään 50 000 euroa,
  2. Vuoden (12 kk) kestävä valmis­te­lu­hanke, jonka kokonais­bud­jetti on enintään 100 000 euroa.

Hankkeessa tulee olla mukana kumppa­neita vähin­tään kahdesta ohjelma-alueen valtiosta, joista toisen pitää olla EU:n jäsenmaa. Hankkeiden tulee kattaa vähin­tään kaksi niistä kolmesta maantie­teel­li­sestä suuralu­eesta, joita ohjel­massa ovat Norja-Ruotsi ‑Suomi; Irlanti; Färsaaret-Islanti-Grönlanti.

Aikai­sem­masta poiketen suoma­laisten toimi­joiden on mahdol­lista hakea Suomen kansal­lista vastin­ra­hoi­tusta myös valmis­te­lu­hank­kei­siin tietyin ehdoin, lisätie­toja alla olevan linkin kautta.

Lisätiedot: NPA-ohjelman Suomen kansal­linen kontak­ti­hen­kilö Paula Mikkola, [email protected], ohjel­ma­sih­teeri Chris­topher Parker, [email protected]