Tiedot­teet

Pohjois-Karjala odottaa hyviä liiken­ne­pää­töksiä budjettiriihestä

Maan hallitus käsit­telee talous­ar­vio­esi­tystä budjet­ti­rii­hes­sään 31. elokuuta ja 1. syyskuuta. Pohjois-Karjalassa ja muualla Itä-Suomessa budjet­ti­riihen tuloksia seura­taan erityisen tarkasti, koska riihessä käsitel­lään myös ehdotukset itäisen Suomen elinvoimaa vahvis­ta­vista toimen­pi­teistä ja siitä, miten lähia­lueyh­teis­työn rahoi­tusta tullaan käyttä­mään. Maanan­taina 29.8. kokoon­tunut maakun­ta­hal­litus sai tilan­ne­kat­sauksen asioista, jotka ovat pohjois­kar­ja­lai­sit­tain tärkeitä.

Venäjän Ukrai­nassa aloit­taman sodan laineet ovat lyöneet kovimmin juuri itäiseen Suomeen. Alueen elinvoiman kannalta keskeisin asia on logis­tiikan ja saavu­tet­ta­vuuden haasteiden nopea ratkai­se­minen. Raide­lii­ken­teen paran­ta­mi­sella on kiire, koska Saimaan kanavaa ei voi käyttää ja kulje­tukset ovat siirty­neet entistä enemmän Suomen sisälle.

Tärkeim­pänä akuut­tina toimena Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on esittänyt Saimaan kanavan kunnos­tuk­seen suunni­tellun määrä­rahan (95 milj. euroa) suuntaa­mista Karjalan radan paran­ta­mi­seen. Joensuun ja Imatran välillä kiireel­li­simpiä ovat Syrjä­salmen sillan uusiminen Kiteellä, tasoris­teysten poista­minen ja ratasuun­ni­telman laati­minen koko ratao­suu­delle. Myös Luumäki–Joutseno kaksois­rai­teen raken­ta­minen on tärkeä käynnistää.

Toisena tärkeänä asiana on elinkei­noe­lä­mälle välttä­mät­tömän lento­lii­ken­teen jatku­vuus ja vuoro­tar­jonnan turvaa­minen Joensuusta. Tällä hetkellä lennoissa on kolmen kuukauden tauko ostolii­ken­ne­pal­ve­luiden kilpai­lu­tuksen takia.

Maakun­ta­kaa­vasta tehtyyn valituk­seen vasta­taan syyskuun lopussa

Myös Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 1. vaiheen (turve­tuo­tanto, arvok­kaat suot ja raken­nettu kulttuu­riym­pä­ristö) tilan­teesta käytiin keskus­telua. Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ry on valit­tanut kaavasta ja valitus koskee turve­tuo­tan­toa­lueista tehtyä ratkaisua. Maakun­ta­liitto on saanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelta lisäaikaa lausunnon antami­seen. Lausunto käsitel­lään seuraa­vassa maakun­ta­hal­li­tuksen kokouk­sessa 26.9.

— Kävimme kokouk­sessa pitkän keskus­telun maakun­ta­kaavan tilan­teesta. Mieles­tämme on harmil­lista, että luonnon­suo­je­lu­liitto vetäytyi ohjaus­ryh­mästä sekä turve ja suot ‑teema­ryh­mästä kesken kaiken pois ja yhteis­työn sijaan keskittyi laajan ja yksityis­koh­taisen valituksen tekemi­seen. Tässä kohtaa on myös syytä huomata, että maakun­ta­kaava on yleis­piir­teinen kaava, yksityis­kohdat tulevat esille jatko­pro­ses­seissa, maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen toteaa.

Digita­li­saa­tioon liittyviä rahoitushakemuksia

Maakun­ta­hal­litus sai yhteen­vedon Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjelman ensim­mäisen, 14.8. päätty­neen, hakukier­roksen hankkeista. Maakun­ta­liitto sai yhdeksän hakemusta, joilla haettiin EAKR- ja valtion­ra­hoi­tusta kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­kei­siin noin 3,78 miljoonaa euroa. Suurin osa hakemuk­sista liittyi digita­li­saa­tioon. Suurin haettu tuki on 611 297 euroa ja se koskee Business Joensuu Oy:n ICT Hub Joensuu ‑kasvuoh­jelmaa.

Maakun­ta­hal­litus sai tiedok­seen myös kaksi REACT EU- ja EAKR-rahoitushakemusta: Kiteen kaupungin Kiteen Aimo ‑inves­toin­ti­hanke ja maakun­ta­liiton Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke.

Pohjois-Karjala näkyy dokumenttielokuvassa

Maakun­ta­hal­litus päätti myöntää avustusta Pohjois-Karjalan tulevai­suus­ra­has­tosta Nothing Holy ‑dokument­tie­lo­ku­valle. Kyseessä on SF Media Oy:n monikan­sal­linen tuotanto, jota kuvataan myös Pohjois-Karjalassa. Tämän lisäksi maakunta saa näkyvyyttä elokuvan markki­noin­nissa. Hankkeen kustan­nusarvio on 643 000 euroa, josta maakun­ta­liiton avustus on enintään 65 000 euroa.

Suomeen laadi­taan ensim­mäistä kulttuu­ri­pe­rin­tö­stra­te­giaa. Maakun­ta­hal­litus antoi strate­giaeh­do­tuk­sesta lausunnon opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riölle. Pohjois-Karjalassa pidetään hyvänä strate­gian lähtö­kohtaa, joka on kulttuu­ri­pe­rinnön ja kulttuu­riym­pä­ris­töjen vaali­minen, kehit­tä­minen ja hyödyn­tä­minen koko yhteis­kunnan voima­va­rana. Strate­gian toimen­pi­de­lin­jauksia pidetään hyvinä, mutta niiden edistä­minen vaatii merkit­tävää resur­sointia ja yhteisen tahto­tilan raken­ta­mista monia­lai­sesti. Tämä vaatii mahdol­li­simman konkreet­tista toimeenpanosuunnitelmaa.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus kokoontuu seuraavan kerran 26.9.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, p. 040 067 3114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala, yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen, p. 0400 818 352, [email protected], aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen, p. 0400 832 572, [email protected]