Tiedot­teet

Rahoi­tusta tarjolla liikenne- ja logistiikkahankkeille

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto käynnistää hanke­haun Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston liikenne- ja logis­tiik­ka­hank­keille 20. kesäkuuta. Haku on avoinna 30.9.2022 saakka.

Haussa rahoi­tusta suunna­taan inves­toin­teihin, joilla paran­ne­taan ja nykyai­kais­te­taan pk-yritysten kannalta tärkeitä maantie­lii­ken­teen ja logis­tiikan yhteyksiä, eri liikkumis- ja kulje­tus­muo­tojen yhteen­lii­tet­tä­vyyttä, elinkei­noe­lämää ja pk-yritysten toimin­taym­pä­ristöä kehit­täviä tielii­ken­ne­väyliä ja ‑palve­luita, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä sekä liiken­ne­tur­val­li­suutta. Lisäksi rahoi­tuk­sella voidaan tukea liiken­ne­jär­jes­tel­mien strate­gista suunnittelua.

Hankkeet voivat olla luonteel­taan paikal­lisia tai ne voivat ratkaista laajempaa aluetta koskevan liiken­teel­lisen pullon­kaulan tai liiken­ne­tur­val­li­suu­teen liittyvän ongel­ma­kohdan. Hankkeiden tulee olla kunta­läh­töisiä ja kooltaan rajat­tuja. Erityistä huomiota kiinni­te­tään hankkeiden talou­del­li­seen, sosiaa­li­seen ja ekolo­gi­seen kestä­vyy­teen eri käyttä­jä­ryh­mien näkökulmasta.

Hakukier­roksen hankkeita varau­du­taan rahoit­ta­maan 1,2 miljoo­nalla eurolla. Hankkeiden tukitaso on enintään 50 %.

Tarkemmat tiedot hausta EURA 2021 ‑järjes­te­le­mässä, linkki tämän tiedot­teen alla. Ennen hakemuksen laati­mista kannattaa perehtyä Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjel­maan, linkki alla.

Ilmoit­taudu hakuinfoon!

Järjes­tämme hakua koskevan infoti­lai­suuden keski­viik­kona 24.8.2022 kello 9 alkaen Teamsin välityksellä.

Tilai­suu­dessa kerromme Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton haun lisäksi Etelä-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja logis­tiik­ka­han­ke­hausta, joka käynnistyy heinäkuussa.

Ilmoit­taudu mukaan 19.8. mennessä osoit­teessa: https://link.webropolsurveys.com/S/3B1EBEB8B992C730.