Tiedot­teet

Tietoa rajat ylittä­vien yhteis­työ­alueoh­jel­mien tarjoa­mista mahdol­li­suuk­sista 9.9.

Itä-Suomen maakun­ta­liitot järjes­tävät info-tilaisuuden Interreg-ohjelmien sisäl­löistä ja tulevista rahoi­tus­hauista 9. syyskuuta kello 9.00.

Webinaari on tarkoi­tettu itäsuo­ma­lai­sille kansain­vä­li­sistä rahoi­tus­oh­jel­mista kiinnos­tu­neille kunnille, oppilai­tok­sille ja korkea­kou­luille, tutki­mus­lai­tok­sille, yhdis­tyk­sille, säätiöille, kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioille ja yrityksille.

Interreg-ohjelmilla tuetaan raja-alueiden ja laajem­pien, rajat ylittä­vien yhteis­työ­alueiden integroi­tu­mista sekä alueiden ja kaupun­kien välisten verkos­tojen synty­mistä ja vahvistumista.

Yhteis­työtä lisää­mällä, kokemusten vaihtoa edistä­mällä ja hyviä käytän­töjä levit­tä­mällä ohjelmat vaikut­tavat alueiden kilpai­lu­ky­kyyn ja talou­del­li­seen kehityk­seen. Lisäksi ohjel­milla vahvis­te­taan Itämeren aluetta euroop­pa­lai­sena ja globaa­lina talous­a­lu­eena sekä etsitään yhteisiä ratkai­suja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden haasteisiin.

Lisätietoa webinaa­rista Pohjois-Karjalan tapah­tu­ma­ka­len­te­rissa, linkki alla.