Tiedot­teet

Halli­tus­oh­jel­massa on huomioi­tava Itä- ja Pohjois-Suomen geopo­liit­tinen erityisasema 

Venäjän Ukrai­naan suuntau­tuvan hyökkäys­sodan heijas­te­vai­ku­tukset uhkaavat koko Suomen talous­ke­hi­tystä. Huoleh­ti­malla Itä- ja Pohjois-Suomen turval­li­suu­desta, talou­desta ja saavu­tet­ta­vuu­desta vahvis­te­taan koko maan huolto­var­muutta ja vapau­te­taan alueen kehityspotentiaalia.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakun­tien liittojen mukaan tulevan halli­tus­oh­jelman tulee pohjautua realis­ti­seen tilan­near­vioon. Turval­li­suus, huolto­var­muus ja tasapuo­linen talous­ke­hitys on huomioi­tava. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat ratkai­se­vassa roolissa koko maan kehit­tä­mi­sessä, joten niiden liiken­neyh­teydet, osaavan työvoiman saaminen ja inves­toinnit on turvattava.

Saavu­tet­ta­vuus on erityisen tärkeässä roolissa. Konkreet­tisia toimen­pi­teitä on mm. EU:n liiken­ne­jär­jes­telmän edistä­minen sekä Pohjois-Suomen kytke­minen Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan liiken­ne­verk­koon. Savon radan ja Karjalan radan kehit­tä­mistä tulee jatkaa osana Itärata-kokonaisuutta.