Tiedot­teet

Maakun­ta­kaavan vaihe­kaava voimaan maakun­ta­hal­li­tuksen päätöksellä

Pohjois-Karjalan maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaiheen kaava­kartan, merkinnät ja määräykset sekä kaava­se­los­tuksen kokouk­ses­saan 13. kesäkuuta. Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri ry teki kaava­pää­tök­sestä kunnal­lis­va­li­tuksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koskee turve­tuo­tan­toa­lueiden ratkaisua, ja piiri vaatii, että vaihe­kaava kumotaan lainvas­tai­sena ja palau­te­taan uudel­leen valmisteluun.

Maanan­taina 26.9. kokoon­tunut Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus antoi lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Maakun­ta­hal­litus esittää valituksen hylkää­mistä perus­teet­to­mana. Lisäksi maakun­ta­hal­litus määräsi kaavan tulemaan voimaan valituk­sesta huoli­matta, mikä on mahdol­lista maankäyttö- ja raken­nus­lain pykälän 201 mukai­sesti. Kaava kuulu­te­taan voimaan välittömästi.

Lausunnon mukaan kaavan turve­tuo­tan­to­va­raukset ovat maankäyttö- ja raken­nus­lain mukaisia ja esitetty ratkaisu tukee valta­kun­nal­lisia aluei­den­käyt­tö­ta­voit­teita. Maakun­ta­kaava on yleis­piir­teinen suunni­telma alueiden käytöstä, kun taas luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piirin valitus on laaja ja yksityis­koh­tainen. Valituksen alaisessa maakun­ta­kaa­vassa turve­tuo­tan­to­va­rausten pinta-ala on käytän­nössä lähes puolit­tunut aikai­sem­paan maakun­ta­kaa­va­ti­lan­tee­seen verrattuna.

- Suot ja turve­maat ovat merkit­tävä ja Suomelle tunnuso­mainen osa luontoa ja niitä on tärkeä käsitellä myös osana maakun­ta­kaa­voi­tusta. Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan turve­tuo­tan­to­va­rauk­sissa on kyse edelly­tysten luomi­selle maakunnan elinkeino- ja yritys­toi­minnan kehit­tä­mi­selle ja vähähii­listen tuotan­to­ra­ken­teiden muodos­ta­mi­selle, lausun­nossa todetaan.

Vuodesta 1988 maakun­ta­liiton palve­luk­sessa toiminut Risto Poutiainen siirtyy eläkkeelle kehit­tä­mis­joh­tajan virasta 13.12. Maakun­ta­hal­litus hyväksyi irtisa­nou­tu­misen ja päätti tähän liitty­vien tehtä­vä­jär­jes­te­lyiden johdosta muuttaa alueke­hi­tys­pääl­likön virka­ni­mik­keen alueke­hi­tys­joh­tajan viraksi. Alueke­hi­tys­pääl­likön virkaa hoitanut Eira Varis on antanut suostu­muk­sensa muutok­selle.  Alueke­hi­tys­joh­taja vastaa muun muassa alueke­hit­tä­misen ohjel­mien strate­gi­sesta kokonai­suu­desta. Hän toimii maakunnan yhteis­työ­ryhmän esitte­li­jänä ja yhteis­työ­ryhmän sihtee­ristön puheen­joh­ta­jana sekä maakun­ta­joh­tajan sijaisena.

Maakun­ta­hal­litus kävi evästys­kes­kus­telun maakun­ta­liiton toiminta- ja talous­suun­ni­tel­masta vuosille 2023–2025 ja talous­ar­viosta vuodelle 2023. Maakun­ta­liiton ensi vuoden talous­ar­vioon esite­tään 2,96 prosentin korotusta kuntien jäsen­mak­suo­suuk­siin. Korotuk­seen vaikuttaa eniten työ- ja virkaeh­to­so­pi­musten mukaiset henki­lös­tö­menot, henki­lös­tö­määrä pysyy ennal­laan. Maakun­ta­hal­litus pyytää luonnok­sesta jäsen­kun­tien lausunnot 21.10. mennessä.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus kokoontuu seuraavan kerran 31.10. Kokous pidetään Liperissä.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen 1. varapu­heen­joh­taja Matti Mäntynen, p. 045 102 7555, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala, aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen, p. 0400 832 572, [email protected], yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen, p. 0400 818 352, [email protected],