Tiedotteet

Maakuntakaavan vaihekaava voimaan maakuntahallituksen päätöksellä

Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaava 2040:n ensimmäisen vaiheen kaavakartan, merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostuksen kokouksessaan 13. kesäkuuta. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry teki kaavapäätöksestä kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koskee turvetuotantoalueiden ratkaisua, ja piiri vaatii, että vaihekaava kumotaan lainvastaisena ja palautetaan uudelleen valmisteluun.

Maanantaina 26.9. kokoontunut Pohjois-Karjalan maakuntahallitus antoi lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Maakuntahallitus esittää valituksen hylkäämistä perusteettomana. Lisäksi maakuntahallitus määräsi kaavan tulemaan voimaan valituksesta huolimatta, mikä on mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 201 mukaisesti. Kaava kuulutetaan voimaan välittömästi.

Lausunnon mukaan kaavan turvetuotantovaraukset ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ja esitetty ratkaisu tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä, kun taas luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin valitus on laaja ja yksityiskohtainen. Valituksen alaisessa maakuntakaavassa turvetuotantovarausten pinta-ala on käytännössä lähes puolittunut aikaisempaan maakuntakaavatilanteeseen verrattuna.

– Suot ja turvemaat ovat merkittävä ja Suomelle tunnusomainen osa luontoa ja niitä on tärkeä käsitellä myös osana maakuntakaavoitusta. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan turvetuotantovarauksissa on kyse edellytysten luomiselle maakunnan elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle ja vähähiilisten tuotantorakenteiden muodostamiselle, lausunnossa todetaan.

Vuodesta 1988 maakuntaliiton palveluksessa toiminut Risto Poutiainen siirtyy eläkkeelle kehittämisjohtajan virasta 13.12. Maakuntahallitus hyväksyi irtisanoutumisen ja päätti tähän liittyvien tehtäväjärjestelyiden johdosta muuttaa aluekehityspäällikön virkanimikkeen aluekehitysjohtajan viraksi. Aluekehityspäällikön virkaa hoitanut Eira Varis on antanut suostumuksensa muutokselle.  Aluekehitysjohtaja vastaa muun muassa aluekehittämisen ohjelmien strategisesta kokonaisuudesta. Hän toimii maakunnan yhteistyöryhmän esittelijänä ja yhteistyöryhmän sihteeristön puheenjohtajana sekä maakuntajohtajan sijaisena.

Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023–2025 ja talousarviosta vuodelle 2023. Maakuntaliiton ensi vuoden talousarvioon esitetään 2,96 prosentin korotusta kuntien jäsenmaksuosuuksiin. Korotukseen vaikuttaa eniten työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset henkilöstömenot, henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Maakuntahallitus pyytää luonnoksesta jäsenkuntien lausunnot 21.10. mennessä.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 31.10. Kokous pidetään Liperissä.

Lisätiedot: maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Matti Mäntynen, p. 045 102 7555, matti.mantynen@luottamus.kontiolahti.fi, maakuntajohtaja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala, aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, p. 0400 832 572, pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi, yhteyspäällikkö Jarno Turunen, p. 0400 818 352, jarno.turunen@pohjois-karjala.fi,