Tiedotteet

Nuorten arkeen tukea kahden hankkeen kautta

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) syyskauden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin viittä kehittämis- ja investointihanketta.

MYR sai tiedokseen, että ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen seuraaville hankkeille:

  1. Toiminnan ja prosessien tarkastelu digitalisuus huomioiden (ESR/TL 9). Hakija Joensuun kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoitus 156 144 euroa.
  2. Mission Possible 2.0 (ESR/TL 5). Hakija Joensuun Nuorisoverstas ry. Haettu EU.n ja valtion rahoitus 170 640 euroa.
  3. Arkieväs –  tukea ja arjenhallintaa nuoren arkeen (ESR/TL 5). Hakija Pohjois-Karjalan Martat ry. Haettu EU:n ja valtion rahoitus 67 200 euroa.

 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee puolestaan myönteistä rahoituspäätöstä seuraaville hankkeille:

  1.  Kiteen Aimo Investointihanke (EAKR/TL 1). Hakija Kiteen kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoitus 120 454 euroa.
  2.  Ilmastokestävä Pohjois-Karjala (EAKR/TL 8). Hakija Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Haettu EU:n ja valtion rahoitus 82 206 euroa.

Kaikki hankkeet rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Vuoden 2023 loppuun ulottuvien Mission Possible 2.0 ja Arkievästä – tukea ja arjenhallintaa nuoren arkeen -hankkeiden kohderyhmänä ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Hankkeille on selkeä tarve, koska nuorten yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat lisääntyneet. Nuoret tarvitsevat tukea opintojen lisäksi muun muassa itsenäistymiseen ja arjen askareisiin. Nuoret tavoitetaan parhaiten oppilaitoksista ja siksi hankkeet on valmisteltu niiden kanssa yhteistyössä. Mukana olevat oppilaitokset, Riveria, Luovi, Karelia ja Joensuun seudun lukiot, myös osarahoittavat hankkeita.

Mission Possiblen tavoitteena on tuoda koulunuorisotyötä 2. asteen oppilaitoksiin entistä laajemmin Joensuun seudulla ja kohdentaa toimia erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville opiskelijoille. Työkaluina ovat mm. ryhmäyttäminen, asuntolatyö, kouluissa tehtävä nuorisotyö ja ennalta ehkäisevällä päihdetyö.  Mukana olevat oppilaitokset ovat Riveria, Luovi ja Joensuu seudun lukiot.

Arkievästä-hankkeessa lisätään nuorten kotitalous- ja arjenhallintataitoja sekä vahvistetaan luottamusta omaan osaamiseen Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Outokummussa, Nurmeksessa ja Liperissä. Lisäksi hankkeessa pyritään lisäämään toimintaan osallistuvien nuorten sosiaalista kanssakäymistä. Käytännössä neuvontatyö toteutetaan ryhmä- ja yksilötoimintana. Ryhmätoiminnan teemoja ovat muun muassa edullinen ruoanvalmistus, kodinhoito, taloudenpito ja hyvinvointi. Mukana olevat oppilaitokset ovat Riveria, Luovi ja Karelia.

Joensuun prosesseihin sujuvuutta

Toiminnan ja prosessien tarkastelu digitalisuus huomioiden -hankkeessa Joensuun kaupunki selvittää, kuinka kaupungin palveluita on mahdollista parantaa ja tehostaa erilaisilla toimenpiteillä. Tarkoituksena on löytää parannettavia työvaiheita yhdessä kaupungin henkilöstön kanssa ja ottaa käyttöön digitaalinen oppimisympäristö, johon on koottu henkilöstön keskeiset koulutusmateriaalit. Hanke tuottaa uudenlaisen mallin tarkastella palveluprosessien kehittämistä ja digitalisuuden hyödyntämistä kehittämistoimissa myös jatkossa. Hankkeen tulosten arvioidaan näkyvän kuntalaisten parempina palveluina sekä henkilöstön parantuneena työhyvinvointina.

Aimon alueelle johtava tie päällystetään

Kiteen Aimo -investointihankkeessa päällystetään kuusi kilometriä pitkä Aimontie (entinen Korventie). Tämä on yksi toimenpiteistä, jotka tukevat Aimon alueen kehittämistä monipuoliseksi elämys- ja harrastusmatkailukohteeksi. Yksistään ampumaurheilun arvioidaan tuovan alueella vuosittain 14 000–16 000 harrastajaa. Hanke toteuttaa muun muassa POKAT 2025 – Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman saavutettavuuden ja liikenteen kehittämistavoitteita.

Ilmastotyö osaksi päivittäistä kunnan toimintaa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto hallinnoi parhaillaan Päästöt kuriin – tehokkaasti kohti vähähiilisyyttä hanketta, jonka rahoitus tulee pääosin ympäristöministeriöltä. Seuraavaksi maakuntaliitto koordinoi kunnissa tehtävää ilmastotyötä vuoden 2023 alussa alkavassa Ilmastokestävä Pohjois-Karjala -hankkeessa. Hankkeessa autetaan eri keinoin kuntia ja yrityksiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Hanke tukee niin sanottua vihreää yrityskasvua sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan kehittämistä. Yrityksille hanke tarjoaa maksutonta asiantuntijatukea lähtötilanteen selvityksessä ja päästövähennyspolun laatimisessa sekä järjestää koulutuksia

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 3.11.