Tiedot­teet

Nuorten arkeen tukea kahden hankkeen kautta

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmän (MYR) syyskauden ensim­mäi­sessä kokouk­sessa käsitel­tiin viittä kehittämis- ja investointihanketta.

MYR sai tiedok­seen, että ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoi­tus­pää­töksen seuraa­ville hankkeille:

  1. Toiminnan ja proses­sien tarkas­telu digita­li­suus huomioiden (ESR/TL 9). Hakija Joensuun kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoitus 156 144 euroa.
  2. Mission Possible 2.0 (ESR/TL 5). Hakija Joensuun Nuori­so­verstas ry. Haettu EU.n ja valtion rahoitus 170 640 euroa.
  3. Arkieväs –  tukea ja arjen­hal­lintaa nuoren arkeen (ESR/TL 5). Hakija Pohjois-Karjalan Martat ry. Haettu EU:n ja valtion rahoitus 67 200 euroa.

 Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto valmis­telee puoles­taan myönteistä rahoi­tus­pää­töstä seuraa­ville hankkeille:

  1.  Kiteen Aimo Inves­toin­ti­hanke (EAKR/TL 1). Hakija Kiteen kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoitus 120 454 euroa.
  2.  Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala (EAKR/TL 8). Hakija Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto. Haettu EU:n ja valtion rahoitus 82 206 euroa.

Kaikki hankkeet rahoi­te­taan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Vuoden 2023 loppuun ulottu­vien Mission Possible 2.0 ja Arkie­västä – tukea ja arjen­hal­lintaa nuoren arkeen ‑hankkeiden kohde­ryh­mänä ovat erityi­sesti syrjäy­ty­mis­vaa­rassa olevat nuoret. Hankkeille on selkeä tarve, koska nuorten yksinäi­syys ja syrjäy­ty­minen ovat lisään­ty­neet. Nuoret tarvit­sevat tukea opintojen lisäksi muun muassa itsenäis­ty­mi­seen ja arjen askarei­siin. Nuoret tavoi­te­taan parhaiten oppilai­tok­sista ja siksi hankkeet on valmis­teltu niiden kanssa yhteis­työssä. Mukana olevat oppilai­tokset, Riveria, Luovi, Karelia ja Joensuun seudun lukiot, myös osara­hoit­tavat hankkeita.

Mission Possiblen tavoit­teena on tuoda koulu­nuo­ri­so­työtä 2. asteen oppilai­tok­siin entistä laajemmin Joensuun seudulla ja kohdentaa toimia erityi­sesti syrjäy­ty­mis­vaa­rassa oleville opiske­li­joille. Työka­luina ovat mm. ryhmäyt­tä­minen, asunto­latyö, kouluissa tehtävä nuori­sotyö ja ennalta ehkäi­se­vällä päihdetyö.  Mukana olevat oppilai­tokset ovat Riveria, Luovi ja Joensuu seudun lukiot.

Arkievästä-hankkeessa lisätään nuorten kotitalous- ja arjen­hal­lin­ta­tai­toja sekä vahvis­te­taan luotta­musta omaan osaami­seen Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Outokum­mussa, Nurmek­sessa ja Liperissä. Lisäksi hankkeessa pyritään lisää­mään toimin­taan osallis­tu­vien nuorten sosiaa­lista kanssa­käy­mistä. Käytän­nössä neuvon­tatyö toteu­te­taan ryhmä- ja yksilö­toi­min­tana. Ryhmä­toi­minnan teemoja ovat muun muassa edullinen ruoan­val­mistus, kodin­hoito, talou­den­pito ja hyvin­vointi. Mukana olevat oppilai­tokset ovat Riveria, Luovi ja Karelia.

Joensuun proses­seihin sujuvuutta

Toiminnan ja proses­sien tarkas­telu digita­li­suus huomioiden ‑hankkeessa Joensuun kaupunki selvittää, kuinka kaupungin palve­luita on mahdol­lista parantaa ja tehostaa erilai­silla toimen­pi­teillä. Tarkoi­tuk­sena on löytää paran­net­tavia työvai­heita yhdessä kaupungin henki­löstön kanssa ja ottaa käyttöön digitaa­linen oppimi­sym­pä­ristö, johon on koottu henki­löstön keskeiset koulu­tus­ma­te­ri­aalit. Hanke tuottaa uuden­laisen mallin tarkas­tella palve­lu­pro­ses­sien kehit­tä­mistä ja digita­li­suuden hyödyn­tä­mistä kehit­tä­mis­toi­missa myös jatkossa. Hankkeen tulosten arvioi­daan näkyvän kunta­laisten parem­pina palve­luina sekä henki­löstön paran­tu­neena työhyvinvointina.

Aimon alueelle johtava tie päällystetään

Kiteen Aimo ‑inves­toin­ti­hank­keessa päällys­te­tään kuusi kilometriä pitkä Aimontie (entinen Korventie). Tämä on yksi toimen­pi­teistä, jotka tukevat Aimon alueen kehit­tä­mistä monipuo­li­seksi elämys- ja harras­tus­mat­kai­lu­koh­teeksi. Yksis­tään ampumaur­heilun arvioi­daan tuovan alueella vuosit­tain 14 000–16 000 harras­tajaa. Hanke toteuttaa muun muassa POKAT 2025 – Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman saavu­tet­ta­vuuden ja liiken­teen kehittämistavoitteita.

Ilmas­totyö osaksi päivit­täistä kunnan toimintaa

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto hallinnoi parhail­laan Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä hanketta, jonka rahoitus tulee pääosin ympäris­tö­mi­nis­te­riöltä. Seuraa­vaksi maakun­ta­liitto koordinoi kunnissa tehtävää ilmas­to­työtä vuoden 2023 alussa alkavassa Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeessa. Hankkeessa autetaan eri keinoin kuntia ja yrityksiä vähen­tä­mään kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä. Hanke tukee niin sanottua vihreää yritys­kasvua sekä luonnon­va­rojen kestä­vään käyttöön perus­tuvan liike­toi­minnan kehit­tä­mistä. Yrityk­sille hanke tarjoaa maksu­tonta asian­tun­ti­ja­tukea lähtö­ti­lan­teen selvi­tyk­sessä ja päästö­vä­hen­nys­polun laati­mi­sessa sekä järjestää koulutuksia

Maakunnan yhteis­työ­ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 3.11.