Tiedot­teet

Tiehank­keiden suunnit­telu käynnis­tet­tävä nopeasti

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen lokakuun kokous pidet­tiin Ammat­tio­pisto Luovin tiloissa Liperissä. Kokouksen alussa maakun­ta­hal­litus sai katsauksen perus­väy­län­pidon rahoi­tuk­seen ja tiehank­kei­siin Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infra­struk­tuuri ‑vastuu­alueen johtaja Tommi Huttuselta. Perus­väy­län­pidon rahoitus on ensi vuonna 80,6 miljoonaa euroa Itä-Suomessa. Niukka rahoitus ja hinta­tason nousu vaikut­tavat niin, että maanteiden korjaus­velka kasvaa. Itä-Suomessa oli vuoden 2021 lopussa 1 200 kilometriä päällys­teen osalta huono­kun­toista maantietä.

- Maakun­ta­hal­li­tuksen viesti ELY-keskukselle oli, että suunnit­te­lu­val­miutta tulee nopeasti lisätä tiehank­keiden osalta, jotta alueelta voidaan reagoida yllät­täen avautu­viin rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­siin. Esimer­kiksi kuutos- ja ysitien suunnit­telu on käynnis­tet­tävä välit­tö­mästi, totesi maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen.

Maakun­ta­hal­litus hyväksyi maakun­ta­liiton valmis­te­leman lausunnon kansal­lisen metsä­stra­te­gian luonnok­sesta. Vuoteen 2035 yltävässä strate­giassa paino­te­taan entistä enemmän kokonais­val­taista kestävää kehitystä sekä metsien merki­tystä ilmas­ton­muu­toksen hillin­nässä. Maakun­ta­liiton lausun­nossa muun muassa muistu­te­taan, että kansal­lisen vaikut­ta­misen EU:n eri metsä­oh­jel­miin, ‑direk­tii­veihin ja ‑strate­gioihin tulee olla yhtenäistä ja selkeää. Myös alueiden osaamista tulee kuunnella sekä EU-vaikuttamisessa että kansal­li­sessa päätöksenteossa.

Maakun­ta­hal­litus hyväksyi POKAT 2025 ‑maakun­taoh­jelman toimeen­pa­no­suun­ni­telman. Kun maakun­taoh­jel­massa piirre­tään Pohjois-Karjalan kehit­tä­misen suuri kuva neljäksi vuodeksi, niin vuosit­tain laadit­ta­vassa toimeen­pa­no­suun­ni­tel­massa mennään konkreet­ti­sem­malle tasolle nimeten kehit­tä­mis­koh­teita. Lisäksi suunni­telma käsittää listauksen tärkeim­mistä hankkeista, joiden toteut­ta­minen vaatii valtion rahoi­tusta ja maakunnan ulkopuo­lella tehtäviä päätöksiä. Tällä hetkellä maakun­taoh­jelmaa toteu­te­taan 149 kehit­tä­mis­hank­keen kautta ja niiden rahoitus on 35 miljoonaa euroa. Rahoi­tuk­sesta 95 prosenttia tulee EU:lta. Hankkeiden määrä tulee kasva­maan nopeasti, kun EURA 2021 ‑järjes­telmän tekniset ongelmat saatiin ratkaistua lokakuun lopussa.

Kokouksen toinen lausun­toasia koski Joensuun kaupungin Mehti­mäen urhei­lua­lueen asema­kaavan muutosta. Jäähallin laajennus- ja perus­pa­ran­nus­hanke, padel­hallin uudis­ra­ken­ta­minen ja curling­hallin laajennus vaativat muutoksia voimassa olevaan kaavaan. Uimahallin mahdol­linen laajennus ei alustavan suunni­telman mukaan mahdu nykyi­selle tontille, vaan tonttia on laajen­net­tava. Maakun­ta­liitto pitää käynnis­ty­nyttä kaava­han­ketta erittäin hyvänä: se mahdol­listaa maakun­nal­li­sesti ja valta­kun­nal­li­sesti merkit­tävän urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan keskit­tymän kehittämisedellytykset.

Maakun­ta­hal­litus päätti esittää, että maakun­ta­val­tuusto hyväksyy maakun­ta­liiton vuosien 2023–2025 toiminta- ja talous­suun­ni­telman sekä talous­ar­vion vuodelle 2023. Maakun­ta­liiton ensi vuoden toimin­ta­menot ovat ensi vuonna 4 055 924 euroa. Kuntien maksuo­suus kasvaa 2,96 prosentilla.

Liperin kunnan terveiset maakun­ta­hal­li­tuk­selle toi elinkei­no­yh­tiön Lipertek Oy:n toimi­tus­joh­taja ja elinkei­no­joh­taja Mika Hyttinen ja Liperin kunnan talous­joh­taja Pellervo Hämäläinen. Eri puolilla kuntaa on vireillä ulkoilu- ja matkai­lu­puolen inves­toin­teja ja hankkeita. Muun muassa Pärnä­vaaran raken­nettu kiinteis­tö­kanta on jo siirtynyt yrittä­jä­ve­toi­seksi, mikä osaltaan vauhdittaa alueen raken­tu­mista ympäri­vuo­ti­seksi vapaa-ajankeskukseksi. Kokous­paik­kana toimi­neen ammatil­lisen erityi­sop­pi­lai­toksen Luovin tilat Veljes­har­julla hilje­nevät vuonna 2024 opetuksen siirtyessä Joensuuhun. Raken­nus­his­to­rial­li­sesti arvok­kaan alueen tulevai­suus on vielä avoin. 

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus kokoontuu seuraavan kerran maanan­taina 21.11.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala