Tiedot­teet

Jo 93 prosenttia pohjois­kar­ja­lai­sista asuu ilmas­to­työhön sitou­tu­neessa kunnassa

Pohjois-Karjalan Hinku-kuntien määrä on kasvanut kahdella syksyn aikana. Kontio­lahden kunta päätti liittyä ilmas­to­työn edellä­kä­vi­jöihin eli Kohti hiili­neut­raalia kuntaa ‑verkos­toon maanan­taina 14.11. Rääkkylän kunta teki saman päätöksen aiemmin syksyllä.

Kontio­lahden ja Rääkkylän myötä jo 93 prosenttia Pohjois-Karjalan asukkaista asuu kunnassa, joka on asettanut päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teen. Hinku-maakuntana Pohjois-Karjala on sitou­tunut alueen Hinku-kuntien kanssa vähen­tä­mään maakunnan kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Vuoteen 2020 mennessä maakunnan kokonais­pääs­töjä oli saatu leikattua 34 prosenttia. Vuoden 2021 tilanne ei ole vielä tiedossa.

Pohjois-Karjalan kunnista verkos­toon kuuluivat jo aiemmin Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu ja Tohma­järvi. Maakun­nassa on 13 kuntaa.

Hinku-verkosto tehostaa kuntien ilmas­to­työtä luomalla puitteet konkreet­ti­sille toimen­pi­teille. Esimer­kiksi Kontio­lah­della Hinku-toimia voivat toteuttaa kunnan lisäksi yritykset, yhteisöt ja asukkaat. Suurimmat päästö­vä­hen­nys­mah­dol­li­suudet Kontio­lah­della liittyvät liiken­teen päästöihin, raken­nus­kannan lämmi­tys­muu­tok­siin ja energian­tuo­tannon muutta­mi­seen uusiu­tu­ville energia­muo­doille. Huomat­tavia mahdol­li­suuksia on myös hiilen­si­don­nalla metsiin ja pelto­bio­massan hyödyn­tä­mi­sellä biokaa­su­tuk­seen. Kontio­lah­della on tehty jo aiemmin ilmas­to­toimia oman ilmasto-ohjelman puitteissa.

Kunnissa koetaan, että ilmas­to­työn merkit­tävin este on tekijöiden ja rahoi­tuksen vähäi­syys. Pohjois-Karjalassa kuntien tukena on muun muassa maakun­ta­liiton toteut­tama Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke. Ensi vuoden alusta työtä jatkaa Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke, jossa kohde­ryh­mänä ovat kuntien lisäksi myös yritykset. Maakunnan ilmas­to­työtä vie eteen­päin Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaoh­jelma 2030 sekä vuosit­tain päivi­tet­tävä toimeenpanosuunnitelma.

Vuonna 2008 perus­tet­tuun Hinku-verkostoon kuuluvat kunnian­hi­moi­siin päästö­vä­hen­nyk­siin sitou­tu­neet kunnat ja maakunnat, ilmas­to­ys­tä­väl­lisiä tuotteita ja palve­luita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmas­toalan asian­tun­tijat. Verkosto jakaa tietoa ilmas­ton­muu­toksen hillinnän parhaista käytän­nöistä, tukee kuntien ilmas­to­työtä sekä luo kysyntää ilmas­to­ys­tä­väl­li­sille tuotteille ja palveluille.

Lisätiedot: projek­ti­suun­nit­te­lija Eetu Ahlberg, Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke p. 050 340 9009, [email protected], ympäris­tö­pääl­likkö Antti Suontama, Kontio­lahden kunta, p. 050 428 5123, [email protected]