Blogi

Kuka osaa käyttää digilaitteita?

Jos sinua pyydet­täi­siin määrit­te­le­mään diffe­ren­ti­aa­li­las­kennan väliar­vo­lause, osaisitko tehdä sen?
Entä jos arkisten asioiden hoito vaatisi täysin tunte­mat­to­mien asioiden opettelua ja se pitäisi tehdä kielellä, jota et osaa? Suattas jiähä monelta kesken se homma.

Monet tekijät vaikut­tavat siihen, miten ikäih­miset käyttävät älylait­teita tai halua­vatko he käyttää niitä.
Digilait­teiden korkea hinta voi olla ensim­mäinen este. Käytän­nössä tarvi­taan myös useampi laite, jotta esimer­kiksi tunnis­tau­tu­mi­sessa ei tarvitse vaihtaa näkymästä toiseen samalla laitteella. Iän myötä heiken­ty­neet motoriset taidot tai heiken­tynyt näkö haittaavat pienen älypu­he­limen käyttöä.

Digitaa­listen palve­luiden pitäisi olla suunni­teltu saavu­tet­ta­viksi kaikille käyttä­jille. Kuitenkin käytän­nössä palve­luissa käytetty kieli voi olla vaikea­sel­koista. Myös termit voivat olla vaikeita ymmärtää. Onko Google-tilisi synkro­noitu puheli­meen, on monelle käsit­tä­mätön kysymys. Käsit­tä­mät­tömiä ovat myös palve­luiden monimut­kaiset käyttö­ehdot, jotka herät­tävät huolta. Ovatko omat tiedot ja rahat turvassa, uskal­taako sähköisiä palve­luita käyttää?

Ohjel­mien ja laitteiden käytön opettelu on vaikeaa ja vie paljon aikaa. Kaiken tämän seurauk­sena tekee mieli sanoa, että en tarvitse älylait­teita enkä halua käyttää niitä. On paljon hauskempaa käydä kansa­lais­opiston käsityö­kurs­silla, kuin mennä digikurssille.

Kuitenkin sähköisiä palve­luita on jo melkein pakko käyttää. Jos iäkäs lähei­sesi tarvitsee apua laitteiden käytössä, muista muutama asia.

Opasta rauhal­li­sesti
Lähes poikkeuk­setta kaikki vanhemmat henkilöt, joiden kanssa olen keskus­tellut asiasta sanovat, että nuoret opastavat liian nopeasti.

Rohkaise ja ole kärsi­väl­linen
Älä sano mummoa tyhmäksi, vaan vakuuta, että hän voi kärsi­väl­li­sesti harjoit­te­le­malla oppia. Oppimi­seen tarvi­taan monta toistoa. Neuvo kärsi­väl­li­sesti sama asia moneen kertaan.

Kerro mahdol­li­suuk­sista
Digipal­ve­luista on myös iloa. Neuvo, miten voi pitää yhteyttä sukulai­siin ja ystäviin tai miten voi löytää netistä harras­te­si­vuja oman mielen­kiinnon mukaan. Jotta voi kiinnostua digimaa­ilman mahdol­li­suuk­sista, niistä tarvitsee tietoa.

Pohjois-Karjalassa Joen Severi auttaa ja opastaa vertais­tuen avulla pohjois­kar­ja­laisia ikäih­misiä tieto­tek­niik­kaan liitty­vissä ongel­missa ja perus­tai­doissa. Joensuun seudun kansa­lais­opisto järjestää erilaisia tieto- ja viestin­tä­tek­niikan kursseja ja antaa yksilö­ope­tusta kännykän, tieto­ko­neen ja läppärin käytössä Joensuun, Liperin, Kontio­lahden, Polvi­järven ja Outokummun kouluilla, kirjas­toissa ja kyläta­loilla sekä Joensuun seudun kansa­lais­opiston toimi­pis­teessä osoit­teessa Papin­katu 3. Mahdol­li­suus myös etä- ja verkko-opetukseen. YLE:n Digit­ree­neistä löydät apua ja niksejä puhelimen, tieto­ko­neen ja digipal­ve­lujen käyttöön. 

Minna Tuuva
Minna Tuuva