Blogi

Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi?

Karja­lai­sessa (11.11.2022) kerrot­tiin Liperiin suunni­tel­lusta nuorison kokoon­tu­mis­pai­kasta. Siinä paikal­linen nuori kertoi, että he haluai­sivat paikan, jossa eivät olisi häiriöksi.

Tämä pysäytti minut täysin. Onko yhteis­kun­tamme oikeasti raken­nettu niin, että lapsemme kokevat olevansa häiriöksi? Valitet­ta­vasti näin näyttää olevan, kun lukee perin­teisen median tai sosiaa­lisen median keskus­te­luja. Milloin mopoi­lijat ovat väärässä paikassa väärään aikaan ja väärällä tavalla, milloin taas teinit aiheut­tavat liikaa ääntä julki­silla paikoilla.

Pitäisi olla sanomat­takin selvää, että nämä ovat tulevai­suuden ääniä, joita elinvoi­mai­sessa maakun­nassa pitääkin kuulua. Jos nuorisoa ei näy eikä kuulu, meillä on ankeat ajat edessä. Ja koska tulen saamaan tästä paljon viestejä, joissa kysytään, saavatko nuoret käyttäytyä huonosti, vastaan jo tässä, että ei tieten­kään. Mutta nuorille pitää olla turval­lista tilaa, jossa he saavat olla nuoria elämän­vai­hee­seen kuulu­vine toimin­toi­neen. Vaikka emme ymmär­täisi nuori­so­kult­tuuria, meidän tulee tukea heidän kasvuaan ja kehitystään.

Pohjois-Karjalan suurin ongelma on nyt ja lähitu­le­vai­suu­dessa väestön­ke­hitys. Tänä vuonna syntynee vähemmän lapsia kuin sataan vuoteen, ja synty­vyys on ollut jo kauan todella matala. Maakunnan tulevai­suuden kannalta on siis kriit­tistä, miten lapsemme valit­sevat asuin­paik­kansa. Siihen vaikuttaa ratkai­se­vasti se, millainen tunnelma – fiilis – lapsuu­desta ja nuoruu­desta jää. Jos nuorille ei anneta tilaa ja he kokevat, ettei heitä haluta minne­kään, millainen fiilis siitä jää?

Jos sinä olisit muiden mielestä koko ajan häiriöksi, haluai­sitko rakentaa elämäsi sellai­seen paikkaan? Vai sellai­seen, jossa olisit arvos­tettu osa yhteisöä ja jossa olisi hyvä olla?

Jokainen meistä haluaa hyvän ja turval­lisen tilan elää. Tutki­musten mukaan nuoret tarvit­sevat aikaa itsel­leen ja ystävien kanssa oleiluun. He hakevat välillä kohtaa­misia ja kuhinaa, välillä taas omaa tilaa ja rauhaa.

Yhteis­kun­tamme tarvitsee tällä hetkellä parempaa dialogia. Arvos­tavaa ja toisen ihmisen ajatuksia huomioivaa keskus­telua, jossa haetaan yhteisiä ratkai­suja. Omasta kokemuk­sesta tiedän, että nuorten kanssa keskus­tellen asioita saa hyvin eteen­päin. Nuorille kuuluu tila, jossa heillä on aikaa ja rauhaa kasvaa, harhailla ja etsiä polkuaan yhdessä kulloinkin pinnalla olevan nuori­so­kult­tuurin keinoin. Liperin kunnan toimet tämän tilan lisää­mi­seksi on erittäin hieno esimerkki nuorten kuule­mi­sesta ja toiveiden toteuttamisesta.

Tulevai­suuden Pohjois-Karjala on elinvoi­mainen, jos nuoret eivät ole häiriöksi vaan tervetulleita.

Markus Hirvonen
Markus Hirvonen

Kirjoitus on julkaistu ensim­mäisen kerran Sanoma­lehti Karja­lai­sessa 18.11.2022.