Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan kehit­tä­mi­seen käytet­tä­vissä EU-rahaa kaikkien aikojen suurin määrä

EURA 2021 ‑järjes­telmän korjaa­minen on edennyt. Yritys­tu­ki­ha­ke­musten päätösten tekeminen voidaan aloittaa lähiaikoina.

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä hyväksyi EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan alueel­lisen rahoi­tus­suun­ni­telman (Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027) vuosille 2022–2024. Rahoi­tus­suun­ni­telma pitää sisäl­lään rahan­jaon ELY-keskuksen ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton välillä.

Ensi ja sitä seuraa­vana vuonna Pohjois-Karjalassa on käytet­tä­vissä Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) ja valtion rahoi­tusta yhteensä 31,198 miljoonaa euroa. Maakun­taan ohjataan samoille vuosille Euroopan sosiaa­li­ra­haston (ESR+) ja valtion rahoi­tusta 15,077 miljoonaa euroa sekä Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän (JTF) ja valtion rahoi­tusta 45,021 miljoonaa euroa.

Kokonai­suu­des­saan kyseessä on kaikkien aikojen suurin rahoitus Pohjois-Karjalaan, mikä johtuu siitä, että käytössä ovat myös ohjel­ma­kauden kahden ensim­mäisen vuoden rahat, joiden jakaminen viivästyi EURA 2021 ‑järjes­tel­mässä olleiden teknisten ongel­mien takia. Yritys­tu­ki­ha­ke­musten päätösten tekeminen voidaan kuitenkin aloittaa lähiai­koina. Normaa­liin käsit­te­ly­tah­tiin päästään ensi vuoden aikana. EURA 2021 ‑järjes­telmän käyttöön­ot­toai­ka­tau­lusta saa tietoa osoit­teessa www.eura2021.fi.

Tukia myönne­tään eri EU-rahastoista yritys­toi­minnan kehit­tä­mi­seen ja inves­toin­teihin, TKI-toimintaan ja sen kehit­tä­mi­seen, saavu­tet­ta­vuuden paran­ta­mi­seen, osaamisen ja koulu­tuksen kehit­tä­mi­seen sekä syrjäy­ty­misen ehkäi­syyn. Painopis­teinä ovat myös digita­li­saa­tion kehit­tä­minen ja ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mista tukevat toimen­pi­teet. Maakunnan yhteis­työ­ryhmän viesti maakunnan toimi­joille onkin, että nyt kannattaa valmis­tella aktii­vi­sesti ohjel­ma­kauden tavoit­tei­siin vastaavia hankkeita ja seurata rahoi­tusten hakuaikoja.

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) tarkoi­tuk­sena on kompen­soida Suomessa niitä talou­del­lisia ja sosiaa­lisia haitta­vai­ku­tuksia, joita syntyy energia­tur­peen käytön puolit­ta­mi­sessa vuoteen 2035 mennessä. JTF-rahoituksella tuetaan mm. tuotteiden, palve­lujen ja osaamisen kehit­tä­mistä sekä inves­toin­teja ja TKI-toimintaa. Lisäksi rahas­tosta voidaan tukea turve­soiden ennal­lis­ta­mista. Näillä kaikilla tukitoi­milla vaiku­te­taan maakunnan talouden monipuolistamiseen.

Pohjois-Karjalan esitykset itäisen Suomen kehittämistoimiksi

Maakunnan yhteis­työ­ryhmä hyväksyi Pohjois-Karjalan esityksen itäisen Suomen kehit­tä­mis­toi­mista sekä siihen liittyvän rahoi­tus­suun­ni­telman lisära­hoi­tuk­sesta. Käytän­nössä kyseessä on työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riölle laadittu listaus pohjois­kar­ja­lai­sista ja Itä-Suomen yhtei­sistä hankkeista, joille voisi myöntää rahoi­tusta ylimää­räi­sessä EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan varojen kohden­ta­mi­sessa. Tällä enintään 13,5 miljoonan euron lisära­hoi­tuk­sella pyritään loiven­ta­maan Ukrai­nassa käytävän sodan vaiku­tuksia itäisessä Suomessa.

Pohjois-Karjala esittää kehit­tä­mis­toi­miksi muun muassa kolmea fotoniikka-alan hanketta Joensuussa, kansain­vä­lisen matkailun ylimaa­kun­nal­lista hanketta (Lakeland) ja Saimaan alueen kulttuuri- ja ruoka­mat­kailun hanketta.

Maakunnan yhteis­työ­ryh­mälle saate­taan tiedoksi sihtee­ristön kokouk­sissa 22.9. ja 13.10. käsitellyt hankkeet, jotka ovat saaneet myönteisen rahoituspäätöksen:

• Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa, 1.9.2022–31.12.2023, hakija Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 130 286 euroa
• SOTE HYTE Living Lab — Yhteis­ke­hit­tä­mistä Pohjois-Karjalassa, 1.10.2022–31.12.2023, hakija Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 246 960 euroa
• Mie tahon täyttä elämää!, 1.12.2022–31.12.2023, hakija Kehitys­vam­maisten palve­lusäätiö sr, haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 104 730 euroa.

Kyseiset hankkeet rahoi­te­taan edelli­sestä, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Maakunnan yhteis­työ­ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.12.