Tiedot­teet

Rahoi­tusta jaossa Interreg Itämeren alueen ohjelmassa

Interreg Itämeren alueen ohjelma sisältää innova­tii­vista yhteis­kuntaa (muutos­jous­ta­vuus, reagoi­vuus), vesivii­sasta yhteis­kuntaa (kestä­vyys, sininen talous), hiili­neut­raalia yhteis­kuntaa (kierto­ta­lous, energia­siir­tymä ja älykäs liikku­minen) sekä yhteis­työn hallin­nointia tukevia toimia.

Ohjelman toinen hakukierros on avattu ja EAKR-rahoitusta on käytet­tä­vissä vielä noin 120 miljoonaa euroa. Kaikki toimin­ta­linjat ja ohjel­ma­ta­voit­teet ovat haettavissa.

Ohjeet hakijalle löytyvät ohjelman Gateway for applicants ‑sivus­tolta  Pienten hankkeiden toinen haku päättyy 26.1.2023 ja perin­teisten, ”core” hankkeiden 14.3.

Varsi­naista hakemusta edeltävät hankei­deoiden kuvaukset on jätet­tävä viimeis­tään 5.1. ja 14.2.2023.