Tiedot­teet

EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmastotekoihin

Itä-Suomen maakunnat saavat Euroopan komis­sion tänään tekemällä päätök­sellä yli 140 miljoonaa euroa uutta EU-rahaa. Suomeen oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto tuo kaikkiaan 465 miljoonaa euroa.

Rahoitus on peräisin EU:n uudesta oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahas­tosta. Siitä käyte­tään lyhen­nettä JTF sen englan­nin­kie­lisen nimen mukai­sesti. Lyhenne tulee sanoista Just Transi­tion Fund.

Euroopan vihreästä kehityk­sestä vastaavan varapu­heen­joh­tajan Frans Timmer­mansin mukaan rahoi­tus­potti osoittaa konkreet­ti­sesti, että Euroopan komissio seisoo Suomen puolella sen pyrkiessä olemaan maailman ensim­mäinen fossii­li­vapaa hyvinvointiyhteiskunta.

– Suomella on kunnian­hi­moinen tavoite olla ilmas­to­neut­raali vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi on ratkai­sevan tärkeää vähentää turpeen käyttöä Suomen energia­va­li­koi­massa. JTF-tuki mahdol­listaa turvealan työnte­ki­jöiden uusien työpaik­kojen löytä­misen ja auttaa kunnos­ta­maan suot siten, että ne sitovat hiiltä päästöjen sijaan, Timmer­mans sanoi.

Rahas­tosta tuetaan niitä 14:ää maakuntaa, joihin turpeen käytöstä luopu­misen talou­del­liset ja sosiaa­liset vaiku­tukset kohdis­tuvat selvimmin. Nämä alueet ovat Etelä- ja Pohjois-Karjala, Etelä‑, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Pohjan­maan maakunta, Etelä- ja Pohjois-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Kymen­laakso, Lappi, Satakunta sekä Pirkanmaa neljän kunnan osalta (Punka­laidun, Virrat, Parkano ja Kihniö).

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahas­tosta tuetaan vihreän talouden työpaik­koja ja liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia sekä vihreän tekno­lo­gian ratkai­sujen kehit­tä­mistä. Suomessa tuetaan yli 1 900:aa siirty­mä­alueilla toimivaa pk-yritystä, jotka kärsivät talous­kasvun hidas­tu­mi­sesta ja syrjäisen sijainnin aiheut­ta­mista haasteista.

– Rahasto tarjoaa myös uusia mahdol­li­suuksia yrityk­sille tehdä yhteis­työtä tutki­mus­lai­tosten kanssa. Noin 4 000 yrityksen arvioi­daan hyötyvän tästä mahdol­li­suu­desta. Tämän ansiosta odote­taan syntyvän 1 800 uutta innovaa­tiota, palvelua tai tuotetta. Tavoit­teena on luoda 3 700 uutta työpaikkaa alueille, joihin ilmas­to­neut­raa­liin talou­teen siirty­minen vaikuttaa eniten, todetaan komis­sion tiedotteessa.

”Monipuo­listaa maakunnan elinkeinoja”

Itä-Suomessa kauan odotettu päätös otettiin vastaan suurella tyyty­väi­syy­dellä. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteen­las­kettu potti on muhkeat 141 miljoonaa euroa. Etelä-Savossa uutta rahoi­tusta on käytet­tä­vissä 35 miljoonaa euroa.

– Etelä-Savolle on tärkeää, että JTF-rahoituksella voidaan monipuo­listaa maakunnan elinkei­noja ja auttaa maaseudun yritys­toi­mintaa selviä­mään energia­mur­rok­sesta. Autamme mielel­lämme ja vastaamme kysymyk­siin JTF-rahoituksen mahdol­li­suuk­sista. Nyt kannattaa olla rohkeasti yhtey­dessä rahoit­ta­ja­ta­hoihin, kannustaa Etelä-Savon maakun­ta­liiton kehit­tä­mis­joh­taja Merja Olenius.

Pohjois-Karjalassa rahapotti on suuruu­del­taan 45 miljoonaa euroa.

– JTF-valmistelu on ollut pitkä, mutta pallo on nyt meillä maakun­nilla. Tärkeintä on saada hyödyn­nettyä tämä uusi rahoitus alueke­hit­tä­mi­sessä. Pohjois-Karjalassa voi olla tarvetta muun muassa uusille oppimi­sym­pä­ris­töille, joiden avulla voidaan edistää uusiu­tuvan energian käyttöä, sanoo Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton alueke­hi­tys­joh­taja Eira Varis.

Pohjois-Savon liiton vs. alueke­hi­tys­joh­tajan Heikki Sirviön mielestä JTF-rahaston käyttö­mah­dol­li­suuksia mietit­täessä kannattaa henki­ses­tikin päästää irti turpeesta.

– Noste­taan katse turpeesta ja suunna­taan eteen­päin. JTF tarjoaa maaseu­tua­lueil­lemme täysin uusia mahdol­li­suuksia uudistaa elinkei­no­ra­ken­netta, lisätä työlli­syyttä ja kouluttaa työvoimaa.

Pohjois-Savossa on haetta­vana ensi vuonna 61 miljoonan euron tukipotti ilmas­to­neut­raalin ja vihreän talouden edistämiseen.

Lisätie­toja:

Heikki Sirviö, vs. alueke­hi­tys­joh­taja. Pohjois-Savon liitto. p. 044 7142603, Merja Olenius, kehit­tä­mis­joh­taja, Etelä-Savon maakun­ta­liitto, p. 040 629 7210, Eira Varis, alueke­hi­tys­joh­taja, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, p. 050 307 4806