Tiedot­teet

Hanke­haku avautui itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkostohankkeille

Hanke­haku itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkos­to­hank­keille on avoinna 13.12.2022–28.2.2023.

Venäjän Ukrai­nassa käynnis­tämän hyökkäys­sodan vaiku­tukset ulottuvat myös Suomeen. Vaiku­tukset koskevat ensi vaiheessa erityi­sesti itäistä rajaseutua.

Avautu­neella rahoi­tus­haulla vasta­taan tarpee­seen vahvistaa alueiden/kuntien välisiä temaat­tisia tai muita verkos­toja sekä lisätä yhteis­työtä alueiden, kuntien ja kansal­listen toimi­joiden kesken muuttu­neessa toimin­taym­pä­ris­tössä. Rahoi­tus­haulla voidaan tukea itäisen Suomen kuntia ja alueita varau­tu­mi­seen ja huolto­var­muuden varmis­ta­mi­seen sekä vetovoi­mai­suuden ja elinvoiman vahvis­ta­mi­seen liitty­vässä yhteistyössä.

  • Rahoit­ta­vana viran­omai­sena toimii Kainuun liitto.
  • Haetta­vissa oleva rahoitus on 480 000 euroa.
  • Hankkeet rahoi­te­taan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ‑määrä­ra­halla.
  • Käytet­tä­vissä olevalla rahoi­tuk­sella pyritään rahoit­ta­maan 1– 4 hanketta.
  • Hankkeiden toteu­tusaika pisim­mil­lään 2 vuotta.
  • Hankkeiden valin­nassa etusi­jalle asete­taan usean toimijan yhteis­hank­keet ja ylimaa­kun­nal­liset hankkeet.

Tarkat tiedot haetta­vana olevasta rahoi­tuk­sesta, sen hakueh­doista ja hankkeiden arvioin­ti­kri­tee­reistä sekä hakulo­mak­keen löydät tänään julkais­tusta hakukuu­lu­tuk­sesta Kainuun liiton sivuilta, linkki kuulu­tuk­seen alla.

Huomaathan, että ennen rahoi­tus­ha­ke­muksen jättä­mistä hakijan tulee olla yhtey­dessä hakukuu­lu­tuk­sessa ilmoi­tet­tuihin vastuu­hen­ki­löihin Kainuun liitossa.

Myös AIKO-määrärahaa sodan vaiku­tusten lieventämiseen

Venäjän Ukrai­naan kohdis­taman hyökkäys­sodan vaiku­tusten lieven­tä­mi­seen ja toimin­tojen uudel­leen suuntaa­mi­seen voi hakea rahoi­tusta myös Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton Alueel­liset innovaa­tiot ja kokeilut (AIKO) ‑määrä­ra­hasta. Lisätie­toja alla olevasta linkistä.