Blogi

Jätteestä polttoai­neeksi – kotita­louk­sien biojät­teet kiertoon

Pohjois-Karjalan biokaa­su­ken­tällä tapahtuu. Maakunnan ensim­mäinen liiken­ne­bio­kaasun tankkaus­a­sema avattiin marras­kuun alussa, ja henki­lö­au­toi­lijat voivat viimein harkita kaasuauton hankintaa. Biokaasua valmis­te­taan muun muassa kotita­louk­silta kerät­tä­västä biojät­teestä eli kyseessä on siis todel­linen kiertotaloustuote.

Pohjois-Karjalan ensim­mäi­sellä kaasu­tank­kaus­a­se­malla tullaan tarjoa­maan kitee­läisen BioKymppi Oy:n jalos­tamaa biokaasua, joka tuote­taan maakunnan omista jätteistä. Paikal­li­sesti tuotettu biokaasu lisää maakunnan omava­rai­suutta ja huolto­var­muutta näinä kriit­ti­sinä hetkinä, kun energian saata­vuus mieti­tyttää ja hinnat nousevat. Biokaa­suau­toilun yleis­ty­minen kuitenkin edellyttää, että kaasun raaka-ainetta eli biojä­tettä on riittä­västi saatavilla.

Tärkeintä ei kuiten­kaan ole tuottaa mahdol­li­simman paljon biojä­tettä. Jätelain etusi­ja­jär­jes­tyksen mukai­sesti meidän tulisi ensisi­jai­sesti huolehtia, ettei biojä­tettä ja ruoka­hä­vikkiä syntyisi: ostosten järkevä suunnit­telu, tähteiden hyödyn­tä­minen ja lautasen tyhjäksi syöminen ovat helppoja tapoja aloittaa. 

Biojäte on kuitenkin ihmise­lämän välttä­mätön sivutuote, ja harvassa talou­dessa siltä voidaan välttyä — ainakaan kokonaan. Paikal­lisen biokaasun raaka-aineen riittä­vyys voidaan varmistaa biojät­teen huolel­li­sella lajit­te­lulla. Muun jätteen joukkoon heitetty biojäte menee aivan hukkaan ja heikentää samalla muiden materi­aa­lien kierrä­tys­mah­dol­li­suuksia. Lajit­te­lulla varmis­tamme, että biojät­teen sisäl­tämä arvo ei katoa savuna ilmaan.

Suomen ympäris­tö­kes­kuksen tuoreimman kotita­lous­jät­teen alueel­lisen seurannan mukaan olemme Joensuun seudulla oikealla tiellä: kotita­louk­sissa syntyvän jätteen määrä on vähen­tynyt samalla, kun kierrä­ty­saste on noussut. Positii­visen kehityksen taustalla on monia syitä, kuten biojät­teen tehok­kaampi erillis­ke­räys. Jatke­taan siis samaan malliin ja huoleh­di­taan, että biojäte päätyy oikeaan keräy­sas­tiaan – siitä kiittää niin ilmasto, lompakko kuin aluetalouskin.

Circwaste – Kohti kierto­ta­loutta ‑hankkeen järjes­tämä Jätteestä polttoai­neeksi ‑seminaari kokosi biokaa­sualan asian­tun­tijat yhteen keskus­te­le­maan alan mahdol­li­suuk­sista ja esteistä marras­kuussa 2022. Tutustu tilai­suuden tallen­tee­seen maakun­ta­liiton YouTube-kanavalla.

Sanni Penttinen
Kirjoit­taja

Sanni Penttinen