Tiedot­teet

Tule kuule­maan, miten kulttuuria ja luovia aloja kehitetään!

Terve­tuloa Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman luonnoksen esitte­ly­ti­lai­suu­teen 11.1.2023 klo 9–10.30.!

Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelma Kudelma täydentää POKAT 2025 ‑maakun­taoh­jelman kulttuu­rista kasvua ja hyvin­vointia sekä maakunnan kärki­toi­mia­loihin kuuluvan luovan alan kehittämisteemoja.

Toimen­pi­deoh­jel­massa luodaan katsaus Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen nykyti­laan, kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja haastei­siin SWOT-analyysin muodossa. Lisäksi siinä määri­tel­lään tulevai­suuden visio ja tavoit­teet sekä esite­tään toimenpide-ehdotuksia tavoit­teiden saavuttamiseksi. 

Toimen­pi­deoh­jelmaa on valmis­teltu laajassa sidos­ryh­mäyh­teis­työssä. Esitte­ly­ti­lai­suus käynnistää julkisen kuule­misen, joka on avoinna 11.1.–12.2.2023.

Tilai­suus järjes­te­tään Teamsissä.

Ilmoit­tau­tu­minen 10.1.2023 mennessä. Kutsua saa jakaa!

Lisätie­toja:

Hannele Autti, [email protected], p. 050 439 8104, kulttuuri

Tiina Moisala, [email protected], p. 040 702 1575, luovat alat