Kategoriat
Tiedote

Ilmoit­taudu mukaan Itä-Suomen kulttuurifoorumiin!

Ilmoit­taudu mukaan Itä-Suomen kulttuu­ri­foo­ru­miin! Itä-Suomen kulttuu­ri­foo­rumi järjes­te­tään keski­viik­kona 20.9. kello 9.30 ‑16.00 Joensuussa. Foorumia edeltää verkos­toi­tu­mi­silta tiistaina 19.9. Kulttuu­ri­foo­rumin järjes­tävät Itä-Suomen maakun­ta­liitot ja Taike. Tänä vuonna kokonais­tee­mana on kuntien, kulttuu­riyh­dis­tysten ja taitei­li­joiden yhteis­työn mallit. Foorumin työpa­jojen aiheina ovat idean jalos­ta­minen hankkeeksi, kulttuu­ri­hy­vin­vointi hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tuk­sessa, alan kehit­tä­mis­hank­keet ja alueel­linen yhteistyö. Foorumin tapah­tu­ma­paikka on Joensuun konser­va­torio, Yliopis­to­katu 4, […]


Kategoriat
Tiedote

Tule kuule­maan, miten kulttuuria ja luovia aloja kehitetään!

Tule kuule­maan, miten kulttuuria ja luovia aloja kehite­tään! Terve­tuloa Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman luonnoksen esitte­ly­ti­lai­suu­teen 11.1.2023 klo 9–10.30.! Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelma Kudelma täydentää POKAT 2025 ‑maakun­taoh­jelman kulttuu­rista kasvua ja hyvin­vointia sekä maakunnan kärki­toi­mia­loihin kuuluvan luovan alan kehit­tä­mis­tee­moja. Toimen­pi­deoh­jel­massa luodaan katsaus Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen nykyti­laan, kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja haastei­siin SWOT-analyysin muodossa. […]


Kategoriat
Tiedote

Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman laadinta on käynnistynyt

Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman laadinta on käynnis­tynyt Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on käynnis­tänyt uuden Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman laati­misen vuosille 2022–2025. Kyseessä on maakun­nal­linen tahdo­nil­maus yhtei­sistä kehit­tä­mis­koh­teista tuleville vuosille, ja sen laati­mi­seen kutsumme mukaan kaikki Pohjois-Karjalassa kulttuurin ja luovien alojen parissa työsken­te­levät. Olemme käynnis­tä­neet ohjelman laadinnan kyselyllä, vastaathan siihen 31.5. mennessä. Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/2CB8F299142978D1 Työsken­tely jatkuu […]