Tiedot­teet

Anna palau­tetta kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman luonnoksesta!

Pohjois-Karjalan Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelma Kudelma täydentää maakun­taoh­jelman Kulttuu­rista kasvua ja hyvin­vointia ‑teeman sekä luovan alan kehit­tä­mis­tee­moja. Luova ala on yksi Pohjois-Karjalan kärkitoimialoista.

Toimen­pi­deoh­jel­massa luodaan katsaus maakunnan kulttuurin ja luovien alojen nykyti­laan, kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja haastei­siin SWOT-analyysin muodossa. Lisäksi siinä määri­tel­lään tulevai­suuden visio ja tavoit­teet sekä esite­tään toimenpide-ehdotuksia tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi. Toimen­pi­deoh­jelmaa on valmis­teltu laajassa sidos­ryh­mäyh­teis­työssä. Se on maakun­nal­linen tahdo­nil­maus yhtei­sistä kehit­tä­mis­koh­teista tuleville vuosille. 

Viran­omaisten tulee ottaa toimin­nas­saan huomioon Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelma (POKAT 2025) ja sen toimeen­pa­no­suun­ni­telmat, edistää maakun­taoh­jelman toteut­ta­mista ja arvioida toimen­pi­tei­densä vaiku­tuksia alueke­hi­tyk­seen. Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jel­malla on myös ohjaus­vai­ku­tusta maakun­taan osoitet­tujen EU-varojen käyttöön. Toimen­pi­deoh­jelman aikajänne on kolme vuotta (2023–2025).

Tutustu ja kommentoi!

Pyydämme sinua arvioi­maan, vastaa­vatko Kudelma-toimenpideohjelmassa esitetyt kehit­tä­mis­ta­voit­teet maakunnan lähivuo­sien kehit­tä­mis­tar­pei­siin. Kaikki kehit­tä­mis­ta­voit­teet löytyvät luonnok­sesta, linkki luonnok­seen alla.

Jos palaut­teesi koskee jotain tiettyä kohtaa luonnok­sesta, merkitse kyseisen kohdan sivunu­mero sulkuihin. Yleis­luon­toiset lausunnot voi merkitä lomak­keen ensim­mäi­seen kohtaan.

Laadimme palaut­teista ja lausun­nosta yhteen­vedon, jossa kerromme myös, miten ne ovat vaikut­ta­neet toimen­pi­deoh­jelman sisäl­töön. Toimi­tamme vasti­neet tiedoksi palaut­teen antajille.

Pyydämme lausunnot 12.2.2023 mennessä.

Lisätiedot: kulttuu­ri­asian­tun­tija Hannele Autti, puh 050 439 8104, hannele.autti@pohjois-karjala.fi, alueke­hi­tys­asian­tun­tija Tiina Moisala, puh 040 702 1575, tiina.moisala@pohjois-karjala.fi.